Artikel Livscykeloptimering av byggnader

Publicerad

Utvärdera designalternativ för byggnader med hjälp av livscykelverktyg.
Det finns många osäkerheter i en livscykelanalys, särskilt i tidigt skede av byggprocessen, när behovet av goda beslutsunderlag för utformningen är som störst. Den framtagna metodiken ger en möjlighet att få med sig osäkerheter i beslutsunderlag för att kunna ta mer informerade beslut.
Det finns många osäkerheter i en livscykelanalys, särskilt i tidigt skede av byggprocessen, när behovet av goda beslutsunderlag för utformningen är som störst. Den framtagna metodiken ger en möjlighet att få med sig osäkerheter i beslutsunderlag för att kunna ta mer informerade beslut.

Det är viktigt att ta hänsyn till hela livscykeln vid utvärdering av designalternativ för byggnader. Det finns en risk att viktiga utsläpp och kostnadsaspekter förbises om endast en del av livscykeln beaktas vid utvärderingen.

Det kan leda till felaktiga slutsatser och suboptimala lösningar vid design av byggnader. Metodiken som det här projektet tagit fram möjliggör att man får med sig osäkerheter i beslutsunderlag för att kunna ta mer informerade beslut.

Tillgängliga och beprövade livscykelverktyg för att utvärdera byggnader och andra produkter är livscykelanalys (LCA) och livscykelkostandsberäkningar (LCC). Till och med för enkla produkter är tillverkningskedjan från råmaterialutvinning, tillverkning, användning och sluthantering komplex och sammanflätade med materialflöden för andra produkter än den studerade.

Det betyder att även om metoderna har långvarig utveckling så finns det många antaganden och val som behöver göras när miljöpåverkan och kostnader utvärderas för en byggnads livscykel. Genomförande av LCA och LCC kräver mycket tid och resurser även för produkter med fasta produktionslinjer.

När en byggnad designas är det lättare att genomföra ändringar i början, då färre beslut har tagits och designfriheten är större. Dock medför det även att det finns mindre data att använda i en livscykelstudie. Eftersom det finns fler frihetsgrader så är det fler val att hantera. När ett designalternativ ska utvärderas är det inte säkert att det är bestämt vilka produkter som ska användas, tillverkare, typ av installationer, användarmönster och monteringsmetoder.

Att genomföra LCA och LCC under sådana förutsättningar kommer naturligtvis medföra större osäkerheter i resultaten är för produkter med bestämda system och förutsättningar.

Tillämpning av tillvägagångssättet som beskrivs i detta arbete kommer sannolikt att medföra slutsatser krig design med högre kvalitet samtidigt som det sparar tid och arbete vid genomförandet.


Kontakt