Projekt 13399 Avslutat Hänsyn till framtida förutsättningar och osäkerhet i indata vid livscykeloptimering av byggnader avseende global uppvärmningspotential och kostnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Arbetet som beskrivs i den här avhandlingen består av flera studier där metoder och procedurer har utvecklats för att underlätta att utvärdera designalternativ för byggnader med hjälp av livscykelverktyg. Effekt- och konsekvensutvärderingsmetoden (ECE) beskriver hur tekniska systemgränser kan skapas på ett konsekvent sätt. Den fokuserar på hur sekundära effekter som uppkommer i andra delar av byggnaden än den som utvärderas ska hanteras. I en fallstudie visades att sekundära effekter kan ha betydande påverkan på resultaten. Även besluts- och valproceduren (DCP) utvecklades inom projektet.

En annan fråga som studerats var hur pålitligt underlag kan skapas för inbyggda material och produkter. En process i vilken entreprenörerna på byggarbetsplatsen rapporterade materialdata i ett formulär utforskades för en kontorsbyggnad. För att demonstrera hur de utvecklade metoderna ska tillämpas utfördes flera fallstudier.

Tyngdpunkten i arbetet har varit träffsäkerhet i resultaten snarare än förenklingar för att motverka felaktiga slutsatser kring vilka designalternativ som har låg miljöpåverkan och låga kostnader. Tillämpning av tillvägagångssätten som beskrivs i detta arbete kommer sannolikt att medföra slutsatser kring design med högre kvalitet som samtidigt sparar tid och arbete vid genomförandet.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt