Projekt 12809 Avslutat Optimera byggnader ur ett livscykelperspektiv

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Det finns en ökande medvetenhet om att miljöpåverkan från produktionsfasen av byggnader ökar jämfört med driftsfasen när man bygger mer energieffektiva hus. Det är därför viktigt att ta hänsyn till hela livscykeln vid energieffektiviseringsåtgärder, till exempel genom livscykelanalys (LCA) och beräkningar av livscykelkostnad (LCC). I byggnader kommer designalternativ i många fall att påverka byggnadsdelar utanför den avsedda förändringen i designalternativet, med andra ord sekundära effekter. Studier som i tillräcklig omfattning tar hänsyn till sekundära effekter är ovanligt, i själva verket har få liknande studier som inkluderat sekundära effekter utförts tidigare. Konsekvensen av att inte inkludera sekundära effekter i optimeringsstudier kan vara att man drar slutsatser som är baserade på missvisande beräkningsresultat och därmed fattar beslut om designalternativ som inte är de mest optimala.
Målet med det här projektet var att utveckla och utvärdera en procedur som möjliggör jämförelser mellan olika designalternativ för byggnader avseende miljöpåverkan och kostnader där sekundära effekter tas med.
För att få tillförlitliga resultat i en undersökning är det avgörande att fastställa korrekt systemgräns, men det är ofta svårt att överblicka komplexa system som består av många olika konstruktioner, material och produkter på grund av de kaskadeffekter som kan uppstå även vid små förändringar. I det här arbetet har en metod som bygger på en effekt- och konsekvensutvärdering introducerats för att systematiskt identifiera och organisera effekter och konsekvenser vid förändringar av delar av ett komplext system. Metoden tillämpas i en fallstudie av optimering av isoleringstjocklek i klimatskalet vid nyproduktion av en byggnad för att undersöka vikten av korrekta systemgränser. Samtidigt undersöks i detalj hur sekundära effekter kan påverka optimeringsstudier. Vid utförandet används LCA och LCC i en parameterstudie av isoleringstjocklek i klimatskalet för ett flerbostadshus. Sammanlagt 64 kombinationer av isolertjocklek i yttertak, yttervägg och bottenplatta har utvärderats med hjälp av LCA och LCC med och utan sekundära effekter.
Iakttagelser från den här studien visar att sekundära effekter i stor omfattning påverkar systemgränsen, algoritmarkitektur, resultat och slutsatserna om optimal design. Det är därför viktigt att ta hänsyn till dem vid utförande av optimeringsstudier för byggnaders utformning. Resultaten från det här projektet utpekar en procedur för precisa jämförelser mellan olika designalternativ för byggnader. Det kommer att underlätta vid val av olika designval så att alternativet med lägst total miljöpåverkan till en rimlig kostnad kan väljas.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Environmental and cost assessments of building - the importance of secondary effects", Peter Ylmén, Lunds universitet (52 sidor med två vetenskapliga artiklar). I slutredovisningen ingår även en svensk populärvetenskaplig sammanfattning "Optimera byggnader ur ett livscykelperspektiv", Peter Ylmén, RISE samhällsbyggnad (åtta sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt