Artikel Utvärdering av komfortgolvvärmesystem

Publicerad

Utvärdering av tekniska lösningar för energieffektiva komfortgolvvärmesystem.
Med tidsstyrt isolerat komfortgolvvärmesystem kan en energibesparing på 15–30 procent erhållas gentemot studiens simulerade referens – ett oisolerat komfortgolvvärmesystem med konstant drift.
Med tidsstyrt isolerat komfortgolvvärmesystem kan en energibesparing på 15–30 procent erhållas gentemot studiens simulerade referens – ett oisolerat komfortgolvvärmesystem med konstant drift.

Resultaten från det här projektet visar att komfortgolvvärmesystems energianvändning i hög grad påverkas av parametrar som ligger utanför komfortgolvvärmens kontroll, så som brukarbeteenden och byggnadens värmesystem.

Men studien vill ändå lyfta fyra identifierade rekommendationer som kan bidra till att öka energieffektiviteten för komfortgolvvärmen:

  • Isolera komfortgolvvärmesystemet
  • Begränsa den uppvärmda ytan
  • Använd tidsstyrning 
  • Inkludera maxbegränsning för golvtemperatur 

Studien visar att med ett tidsstyrt isolerat komfortgolvvärmesystem kan en energibesparing i storleksordningen 15–30 procent erhållas gentemot studiens simulerade referens – ett oisolerat komfortgolvvärmesystem med konstant drift. I kombination med en reducering av den uppvärmda golvytan med ca 50 procent kan energianvändningen ytterligare reduceras till ca 30–50 procent av referenssystemets energianvändning.

Minska energibehovet för komfortgolvvärme

De tekniska lösningarna som rekommenderas i det här projektet bidrar till att minska energibehovet för komfortgolvvärme men att den faktiska energianvändningen beror på respektive byggnads förutsättningar samt brukarbeteende. För att översätta studiens resultat till en schablon krävs vidare studier kring verkligt brukande. 

Golvvärmesystemet bör byggas så det blir ett lätt golvvärmesystem. Det är fördelaktigt för ett tidstyrt system. Ett lätt golvvärmesystem utförs med en liten isolering begränsad från byggnadsstommen.

Projektet rekommenderar att begränsa den uppvärmda ytan på komfortgolvvärmesystemet. Att begränsa ytan ger direkt effekt på energibehovet. Det är den mest effektiva åtgärden och som i tillägg är minst känslig för parametrar som brukarbeteende. Projektet rekommenderar också att tidsstyra komfortgolvvärmen, där tidsstyrningen ej bör vara för avancerad, utan en enklare Dag/Natt-styrning alternativt Morgon/Kväll-styrning.

Avancerad behovsstyrning ska inte förväntas ge sänkt energianvändning för klinkergolv. Däremot kan funktioner med automatisk avstängning av komfortgolvvärme efter säsong eller vid längre frånvaro vara positiv för att sänka energianvändningen.

Vidare rekommenderar studien att begränsa max golvtemperatur på komfortgolvvärmesystemet. Men en korrekt fungerande styrning och maxbegränsning ger inte en sänkt installerad effekt per kvadratmeter någon besparing i energi. Tvärtom kan en högre installerad effekt per kvadratmeter ge något sänkt energianvändning genom att minska värmeförluster under ramptiden.

Maxbegränsning av golvtemperatur är en viktig faktor för att begränsa energianvändningen men kan hamna i konflikt med de boendes förväntningar på hur systemet ska fungera. Just komfortperspektivet och den boendes upplevelse av komfortgolvvärmesystem är en intressant aspekt.


Kontakt