Projekt 13866 Pågående Mätning av komfortgolvvärme

Projekttid

Sammanfattning

På grund av skärpta krav för elanvändning i de uppdaterade nära nollenergikraven kommer energirelaterade byggkostnader indirekt öka i flerbostadshusprojekt där boende efterfrågar komfortgolvvärme. Detta kommer ske eftersom andra kostsamma energiåtgärder måste införlivas i syfte att klara energikraven om inte nya schabloner eller anvisningar för energieffektiv komfortgolvvärme tas fram och börjar användas i branschen. Sveby har efterfrågat en ny referensstudie där ett nytt mätunderlag med en större mängd lägenheters komfortgolvvärmeanvändning undersöks. Resultat från detta mätprojekt kommer ligga till grund för framtagandet av nya beräkningsanvisningar som kan användas i energiberäkningar vid projektering av nya nära- nollenergibyggnader och därmed öka möjligheterna för projekt och byggherrar att installera energieffektiv komfortgolvvärme.
Ett antal flerbostadshusprojekt byggda av Skanska i Malmö, Stockholm och Umeå väljs ut som mätstudieobjekt. Mätningen kommer ske under ett sammanhängande år fr.o.m. att inflyttningen färdigställts och fungerande mätning och mätdatainsamling säkerställts. Återkommande kontroller i syfte att kontrollera att mätningen fungerar som den ska kommer utföras. Data inhämtas och sammanställs där fördelning mellan lägenheter, energianvändning och om möjligt tas effektkaraktäristik fram. Genom att alla resultat görs tillgängliga för SVEBY och Boverket så möjliggörs implementering och uppdatering av brukarindata för energiberäkningar enligt SVEBY & BEN.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt