Artikel Klimatpåverkansbedömning av energieffektivisering

Publicerad

Metodval har avgörande betydelse för resultatet.
Den här studie ger förståelse för hur olika systemperspektiven påverkas av tidsupplösning, det lokala fjärrvärmenätet och livslängd på de åtgärder som avses. Av studien framgår att metodval har avgörande betydelse för resultatet.
Den här studie ger förståelse för hur olika systemperspektiven påverkas av tidsupplösning, det lokala fjärrvärmenätet och livslängd på de åtgärder som avses. Av studien framgår att metodval har avgörande betydelse för resultatet.
Allt fler aktörer i bygg- och fastighetsbranschen sätter upp klimatmål. Efterfrågan på klimatkalkyler för en byggnads energianvändning ökar. Det finns olika metoder för att bedöma klimatpåverkan för byggnaders energianvändning.

Den här studie ger förståelse för hur olika systemperspektiven påverkas av tidsupplösning, det lokala fjärrvärmenätet och livslängd på de åtgärder som avses. Av studien framgår att metodval har avgörande betydelse för resultatet.

Metoderna skiljer sig i angreppssätt och detaljeringsgrad. Detta riskerar att leda till att en klimatbedömning av en energieffektiviseringsåtgärd kan leda till olika slutsatser beroende på vilken metod som väljs.

Studie syftar till att undersöka hur olika grad av energieffektivisering påverkar en byggnads klimatpåverkan, med hänsyn till när i tid som åtgärden ger effekt och med hänsyn till det omgivande energisystemet givet olika angreppsätt.

I studien har en insamling och beräkning genomförts av klimatdata för fjärrvärme, fjärrkyla och el samt energi- och klimatberäkningar för en studerad byggnad med olika grad av energieffektivisering.

Klimatberäkningen görs utifrån två olika perspektiv (konsekvens- och bokföringsperspektiv) samt givet olika tidsupplösning. Studien utgörs av en fallstudie av en modern kontorsbyggnad i Göteborg. Projektet undersöker också hur resultaten skulle se ut om byggnaden var placerad på andra platser i Sverige. 

Kontakt