Projekt 13685 Avslutat Klimatpåverkansbedömning av energieffektivisering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Allt fler aktörer i bygg- och fastighetsbranschen sätter upp egna klimatmål och efterfrågan på att genomföra klimatkalkyler för en byggnad och dess energianvändning ökar. Det finns i dagsläget olika metoder för att bedöma klimatpåverkan för byggnaders energianvändning.
Metoderna skiljer sig i angreppssätt och detaljeringsgrad.
Detta riskerar att leda till att en klimatbedömning av en energieffektiviseringsåtgärd kan leda till olika slutsatser beroende på vilken metod som väljs.

Denna studie syftar till att undersöka hur olika grad av energieffektivisering påverkar en byggnads klimatpåverkan, med hänsyn till när i tid som åtgärden ger effekt och med hänsyn till det omgivande energisystemet givet olika angreppsätt. I studien har en insamling och beräkning genomförts av klimatdata för fjärrvärme, fjärrkyla och el samt energi- och klimatberäkningar för en studerad byggnad med olika grad av energieffektivisering.
Klimatberäkningen görs utifrån två olika perspektiv (konsekvens- och bokföringsperspektiv) samt givet olika tidsupplösning. Studien utgörs av en fallstudie av en modern kontorsbyggnad i Göteborg det undersöks även hur resultaten skulle se ut om den var placerad på andra platser i Sverige.

Denna studie ger förståelse för hur de olika systemperspektiven påverkas av tidsupplösning, det lokala fjärrvärmenätet och livslängd på de åtgärder som avses. Av studien framgår att metodval har avgörande betydelse för resultatet.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt