Artikel Branschgemensamt verktyg för kontrollplaner

Publicerad

För enhetligt synsätt i branschen kring framställning av kontrollplaner och kontrollpunkter.
Projektet har samlat in tekniska samrådsprotokoll från Sveriges 290 kommuner för att ta fram ett första förslag på standardiserad utformning av kontrollplaner och egenkontroller. En databas har tagits fram.
Projektet har samlat in tekniska samrådsprotokoll från Sveriges 290 kommuner för att ta fram ett första förslag på standardiserad utformning av kontrollplaner och egenkontroller. En databas har tagits fram.

Det saknas en standard för utformning och innehåll i kontrollplaner och tillhörande egenkontroller. Kommuner, kontrollansvariga och byggherrar tolkar Plan- och bygglagen (PBL) Plan- och byggförordningen och (PBF) och Boverkets byggregler (BBR) varierande.

Det här projektet har utrett möjligheterna till att skapa ett branschgemensamt verktyg för framställning av kontrollplan och kontrollpunkter på ett standardiserat sätt, liknande det sätt som tekniska beskrivningar och kontrollplaner enligt avtal görs i enlighet med BSAB- och AMA-systemet. Med det menas att koppla ett klassifikationssystem till de egenkontroller som skall ske.

För att åstadkomma det har projektet samlat in tekniska samrådsprotokoll från Sveriges 290 kommuner och granskat dessa för att upparbeta ett första förslag på standardiserad utformning av kontrollplaner och egenkontroller. En databas över kravtexter gällande AMA, branschpraxis och författningssamlingar skapades. Mycket arbete lades ned på att bygga en prototyp i verktyget Excell där denna data är dynamiskt sök- och filtrerbar. Detta för att ge förutsättningar för att använda databasen vid skapande av kontrollplaner.

Efter att projektets mål uppfyllts valde företaget BIMformation AB att ta fram en webbplats och mobil plattform där databasen kan tillämpas för skapandet av kontrollplaner. De kontrollplaner och kontrollpunkter som skapas via denna webbplattform blir standardiserade och digitaliserade vilket möjliggörs effektiv erfarenhetsåterföring från de projekt som genomförs.

Allt mer data kommer finnas tillgänglig för utvärdering ju fler projekt som utförs via plattformen.

Bakgrund

Enligt Plan och Bygglagen behövs en så kallad ”kontrollansvarig” i varje byggprojekt. Den kontrollansvarige är alltid en personcertifierad oberoende konsult. Boverket har genom åren konstaterat brister i det nuvarande systemet för kontrollprocessen enligt PBL. Såväl byggnadsnämnder, kontrollansvariga, konsulter, entreprenörer och byggherrar är relativt samstämmiga i uppfattningen om att det nuvarande systemet har brister. Problembilden vad gäller kontrollplaner är branschgemensam och har inte någon enhetlig lösning.

I byggprocessen är det viktigt att via kontrollplanerna kunna förmedla exakt vad som bör kontrolleras, av vem, hur kontrollen ska utföras, när kontrollen ska vara utförd och syftet med kontrollen. Idag är dock de flesta kontrollplaner enligt PBL utformade på ett sätt som öppnar för godtycke.


Kontakt