Projekt 13759 Avslutat ASK Automatiserade, Standardiserade Kontroller

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Varje byggprojekt kräver idag en kontrollansvarig enligt Plan och Bygglagen (PBL).
Den kontrollansvarige är idag utan undantag en personcertifierad oberoende konsult.
Boverket med flera har genom åren utfört flertalet undersökningar1 och konstaterar stora brister i det nuvarande systemet . Ur det som Boverket konstaterat kan utläsas att såväl byggnadsnämnder, kontrollansvariga, konsulter, entreprenörer och byggherrar är relativt samstämmiga i sin uppfattning att det nuvarande systemet har stora brister.
För att åstadkomma detta har projektet samlat in tekniska samrådsprotokoll från Sveriges 290 kommuner och granskat dessa för att upparbeta ett första förslag på standardiserad utformning av kontrollplaner och egenkontroller.
Därefter skapades en databas över kravtexter gällande AMA, branschpraxis och författningssamlingar. Mycket arbete lades sedan ned på att bygga en prototyp i verktyget Excell där denna data är dynamiskt sök- och filtrerbar för att på så sätt ge de förutsättningar som krävs för att använda databasen vid skapande av kontrollplaner.
Projektet kan anses ha lyckats väl med konstruktionen och färdigställande av denna databas och prototyp.
Efter att projektets mål uppfyllts valde BIMformation att via egen finansiering utveckla en webb samt mobil plattform där denna databas kan tillämpas för skapandet av kontrollplaner. Vi har även valt att använda denna plattform för att på ett visuellt sätt presentera detta resultat.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt