Artikel Parkslide - ett växande problem

Publicerad

Parkslide är en invasiv växt som allvarligt påverkar vår natur och som också kan växa igenom byggnader och förstöra egendom. Växten har en otrolig spridningskraft genom rotfragment som sprids med organiskt material.
Oanade växtkrafter kan skapa problem för byggare.
Oanade växtkrafter kan skapa problem för byggare.

Erfarenheter från Storbritannien är skrämmande vad gäller parkslides förmåga att tränga in i byggnadsdelar och undersökningen visar att medvetenheten i Sverige fortfarande är låg.

Bekämpningen av denna växt är svår då parkslide kan samla näring under längre tid, för att senare skjuta upp nya skott. Infrastrukturprojekt, exploateringsområden, men också privatpersoner och företag kan drabbas av stora ekonomiska konsekvenser. En privatperson kan köpa en fastighet ovetandes om att växten parkslide växer på tomten och ett företag kan köpa en fastighet för exploatering och på samma sätt upptäcka parkslide på fastigheten eller i grannskapet.

Fyra olika bekämpningsåtgärder som är vedertagna av Naturvårdsverket, Besprutning, Slåtter, Täckning respektive Uppgrävning redovisas, men huvudbudskapet är att ovissheten är stor och om parksliden inte sprider sig och inte är till besvär så låt den vara. Naturskyddsföreningen fördömer den kemiska bekämpning som till viss del används.

Forskning och försöksverksamhet pågår kring hetvattenbegjutning av markområdet med inriktning på parkslidens rötter samt försök med grisar och kor som bökar och betar i områden med parkslide.

Projekt Söderåsen som Trafikverket genomförde år 2020-2021 redovisas. Kostnaden för att ta bort fem bestånd av parkslide vid stationen i Teckomatorp där ny plattform skulle anläggas uppgick till 4,7 miljoner SEK.


Kontakt