Projekt 14352 Pågående Hantering av parkslide i vägslänter och på andra platser

Projekttid

Sammanfattning

nvasiva främmande arter hotar världens biologiska mångfald. I skrivande stund finns cirka 257 kända främmande arter med hög risk i Sverige. SLU (2023) beräknar att bekämpning och kontrollering av invasiva arter årligen kostar 1,1–4,5 miljarder kronor i Sverige. Av dessa är parkslide tillsammans med jätteslide och hybridslide några av de mest livskraftiga och problematiska växterna (vidare benämnda under samlingsnamnet parkslide). Uppgrävning är en vanlig bekämpningsmetod men förutom att vara dyr medför den även spridningsrisker. Parksliden växer ofta i vägslänter och där är hantering genom uppgrävning inte bara kostsam utan även tekniskt och praktiskt komplicerat.

Vid tidigare försök med täckning i vägslänt har det varit problem att växten återkommer mellan den täckta ytan och den asfalterade vägbanken. Vi hoppas ha en lösning på detta genom att placera markduken om lott över asfalten och täta med annan asfaltsprodukt. Metoden ska testa i praktiken.

För att skapa ytterligare bredd på projektet och samtidigt öppna upp för fler hanteringsmetoder avser vi även hålla workshop tillsammans med olika branschaktörer för att strukturerat belysa för- och nackdelar med olika hanteringsmetoder. Resultaten sammanställs i rapport till SBUF. Till rapporten fogas även en bilaga som i folderform översiktligt ska beskriva hanteringsmetoder av parkslide.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt