Artikel Jordtryck kring schakter och konstruktioner i lera

Publicerad

Räkna bättre kring schakter och konstruktioner i lös lera
Resultaten från nyligen utförda fältmätningar visar bland annat att det kan uppstå uppåtriktade jordtryck mot bottenplattor efter schakt i lerjordlager.
Resultaten från nyligen utförda fältmätningar visar bland annat att det kan uppstå uppåtriktade jordtryck mot bottenplattor efter schakt i lerjordlager.

Analyser av fältmätningar av till exempel jordtryck styrker nyttjandet av avancerade materialmodeller för bygg- samt driftskedesprognoser av jordtryck och deformationer i områden med lös lera. I framtiden förväntas det ske en effektivisering av dagens byggmetoder i kombination med förtätning av våra städer, vilket resulterar i djupare schakter.


Centrala frågor som kan behöva omprövas är till exempel "Vilka krafter verkar mot en geokonstruktion under byggskedet respektive dess livslängd och hur varierar det med tid?" och "Hur ska vi bygga optimerat för att minska underhållskostnader och till exempel minimera inläckage av grundvatten och risk för omgivningspåverkan under konstruktionens livslängd?"


De presenterade projektresultaten, i form av till exempel numeriska analyser kopplat till fältmätningar av jordtryck i bygg- samt driftskede, ger ökad tillförlitlighet i appliceringen av avancerade beräkningsmodeller för schakter och konstruktioner i lös lera. Detta planeras framöver att utnyttjas för generalisering av resultaten. På så sätt blir projektresultaten tillämpbara för ett större antal framtida projekt (till exempel varierande geometrier, byggtider, styvheter jord-konstruktion).


När städer expanderar ökar djupet och omfattningen av schakter och konstruktioner under mark. Huvudsyftet med det här projekt var att utveckla konceptuella modeller och designmetoder eller diagram för jordtryck mot permanenta konstruktioner i lera.


Slutmålet är att ersätta dimensionering baserat på dagens förenklade “faktormetoder” med normaliserade jordtrycksdiagram baserade på välgrundade studier.


Kontakt