Projekt 13416 Avslutat Tidsberoende effekter av schakt i lös lera

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

När städer expanderar och förtätas ökar djupet och omfattningen av schakter och konstruktioner under mark. Komplexiteten för schakterna ökar ytterligare då det ofta ställs snäva krav på tillåtna deformationer i omgivande mark och anläggningar.

Då komplexiteten ökar krävs tillförlitliga prognoser avseende jordtryck och deformationer. Syftet med projektet var att fram konceptuella modeller och beräkningsmodeller och öka kunskapen om de effekter som uppstår vid schakt i lera.

• Prognoser upprättade med materialmodellen Creep-SCLAY1S visade på god överensstämmelse jämfört med mätdata från Götatunneln. Dock avvek prognosen i de avseenden där installationseffekter

•De permanenta jordtrycken mot en konstruktion under mark påverkas av aktiviteter och utbildade deformationer i byggskedet

• Litteraturstudien belyser hur det i Sverige saknas tydliga definitioner för de värden K0 kan anta och att det sannolikt råder begreppsförvirring i branschen.

• De laboratorieförsök som utförts i projektet belyser hur standardförfarande för dränerade triaxialförsök bör anpassas för aktuell typ av frågeställning.

• Mätningarna av horisontella och vertikala jordtryck samt portryck har gett en unik möjlighet att studera lerans beteende under av- och pålastning i fält. Den mätdata som insamlats möjliggör fortsatta utvärdering och kalibrering av CreepSCLAY1S, nu mot mätdata från såväl bygg- som driftskede.


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt