Artikel Renovera rätt och lönsamt

Publicerad

Att renovera behöver bli mer attraktivt i alla led i samverkan beställare och kunder. Byggbranschen söker ökad samverkan mellan installations- och byggföretag, och tror att utveckling av ”one-stop-shop”-modeller kan bidra.
Byggkranar för renovering?
Byggkranar för renovering?
Rapporten innehåller lärdomar och förslag på fortsatt utveckling av hållbar renovering:
- Ökad kunskap och erfarenhet kring hållbar renovering och energieffektivisering hos både installatörs- och byggföretag bedöms avgörande för att uppnå minskad energianvändning. Kompetensförsörjningen behöver ske på ett genomtänkt och målgruppsanpassat sätt, med korta, konkreta och specifika insatser som fungerar i små och medelstora företags vardag.

- Många företag upplever renoveringsaffären som strulig och osäker. Det finns utmaningar när det gäller att övertyga kunderna om att hållbara lösningar är lönsamma. Däremot sker en viss förflyttning redan idag till följd av det förändrade konjunkturläget med vikande nyproduktion, samt till följd av de ökade energipriserna.

- En ökad renoveringstakt kräver ökad samverkan mellan bygg- och installationsföretag. Byggsektorn behöver jobba med sund konkurrens för små och medelstora företag över hela landet. Dessutom behöver bygg- och installatörsföretag erbjuda sin kunskap och finansieringslösningar till kunderna. Det är nödvändigt för att öka attraktionen i renoveringsaffären, både för affären i sin helhet och i synnerhet för energieffektivisering.

- Projektet har resulterat i ett kunskapslyft för medverkande aktörer. Cirka 450 personer har projektet nått via informationsträffar och en webbinarieserie. Dessutom har projektet utvecklat en digital kunskapsbanken som riktar sig till målgruppen. Den digital kunskapsbanken, som innehåller information och verktyg för hållbar renovering, kommer att leva kvar efter projektets avslut.

Kontakt