Artikel Digital tjänst för offerter och tillval

Publicerad

Byggbranschens elektroniska affärsstandard (BEAst) har utvecklats med en tjänst för offerter och tillval för byggprojekt.
Projektets har resulterat i den utökade utökade standarden som finns fritt tillgänglig på BEAst webbplats.
Projektets har resulterat i den utökade utökade standarden som finns fritt tillgänglig på BEAst webbplats.

Offertdelen har en bred målgrupp och kan användas inom både bygg, anläggning, hyra och även mellan olika leverantörsled. Den ger stöd för att digitalt komma fram till ram- eller projektavtal. När denna information finns tillgänglig och löpande uppdaterad i system, kopplade till ett visst byggprojekt, finns underlag för att effektivt gå vidare med planerings- och avropsprocessen.

Tillvalsdelen har en mer avgränsad målgrupp i form av byggherrar och entreprenörer. Den täcker hela flödet från att en byggherre ska planera för slutkunders tillval, både när det gäller sortiment, priser och tider, hela vägen till att slutkunden har gjort sina val och byggherren skickar en tillvalsorder till entreprenören, som i sin tur kan ta tillvalsordern vidare till sina leverantörer och underentreprenörer.

Bakgrund

För några år sedan genomförde Byggbranschens Elektroniska Affärsstandards (BEAst) två etapper av SBUF-projektet ”Effektivare varuförsörjning”, vilket resulterade i standarden BEAst Supply Material. I takt med att standarden infördes kom önskemål om att utöka det digitala arbetssättet till fler områden, där hantering av offerter och tillval ansågs vara av särskilt behov att förenkla. Projektets syfte var därför att komplettera standarden BEAst Supply Material med dessa områden.

Projektets primära resultat är den utökade standarden som finns fritt tillgänglig på BEAst webbplats. Där finns såväl processbeskrivningar som standardmeddelanden.

Standarden publicerades på BEAst webbplats i slutet av 2018 och har sedan blivit uppdaterad med erfarenheter från införande. Implementering av offerthanteringen har kommit längst, då det är ett naturligt komplement till det standardiserade flöde som flera byggföretag redan är igång med för försörjning av material till byggarbetsplatser.

På sikt kommer tillvalsdelen att bli lika använd, men det tar lite längre tid, inte minst för att få byggherrar att upptäcka möjligheterna. Något som talar för att denna del av standarden också ska komma till nytta är att representanter från de största systemleverantörerna för tillvalshantering deltog i arbetsgruppen. Standarden förvaltas av BEAst Logistikutskott som också är ett forum för utbyte av erfarenheter.


Kontakt