Artikel Elektrifiera bergtäkter för mindre klimatpåverkan

Publicerad

Spara 10 000-tals ton CO2 genom elektrifiering av bergtäkter.
Ett problem med dieseldrift för små bergtäkter uppmärksammades när Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) presenterade sin Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, 2019. Där identifierades ett antal åtgärder för att fasa ut dieselanvändning i täkter, varav elektrifiering är var den viktigaste.
Ett problem med dieseldrift för små bergtäkter uppmärksammades när Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) presenterade sin Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, 2019. Där identifierades ett antal åtgärder för att fasa ut dieselanvändning i täkter, varav elektrifiering är var den viktigaste.

Att elektrifiera bergtäkter skulle bidra till att minska klimatbelastningen från täkter. Om gränsen för lönsam elektrifiering kan sänkas så att även mindre täkter kan komma ifråga, så är den potentiella miljövinsten mycket stor – flera 10 000-tals ton CO2 e per år.

Slutsatsen av projektet är att högmobil elektrifiering är möjlig, att minst en anläggning med tre inblandade täkter bör komma i drift under 2021 samt att beräknade miljö- och arbetsmiljövinster i dessa anläggningar då kan verifieras.

Om dessa demoanläggningar fungerar väl, bör teknikspridningen därefter ska gå snabbt i branschen.

Bakgrund

Ett problem med dieseldrift för små bergtäkter uppmärksammades när Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) presenterade sin Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, 2019. Där identifierades ett antal åtgärder för att fasa ut dieselanvändning i täkter – varav elektrifiering är var den viktigaste.

Det här projektet har syftat till att utveckla och demonstrera en modulariserad modell för mobil elektrifiering så att även medelstora och små täkter kan komma ifråga för konvertering från dieseldrift till eldrift. Lyckas det är potentialen att reducera klimatbelastningen stor.

En grov uppskattning är att dieselförbrukningen för bland annat krossar och transportörer helt kan elimineras, medan lastning kan effektiviseras i varierande grad genom övergång till moderna elektriska maskiner. 

Bergtäkter som under större delen av året har krossverksamhet har ofta elektrifierat driften. Det gäller dem som på rimligt avstånd har högspänningsledningar med tillräcklig kapacitet. Mindre täkter, som har krossning endast en eller två gånger per år, har ännu inte kommit ifråga för sådan konvertering på grund av att investeringen inte är lönsam. Inte ens med stöd av befintliga bidrag.

Om transformatorn kan göras mobil så kan kostnaden för denna delas på fler täkter och ekonomin förbättras. Sådana lösningar har dock ännu inte testats i praktiken. Konceptet mobil elektrifiering har flera fördelar jämfört med hur större täkter har elektrifierats hittills:

  • Om mobila nätanslutna krossar matas av grävmaskin – istället för att stenmaterial bärs lång väg med hjullastaren till fast uppställda nätanslutna krossar – blir matningen av krossen energisnålare.
  • Diesel-elektriska mobila krossar får el från en mobil transformator
  • Med stackläggare istället för hjullastare kan även lagerläggningen bli energieffektivare och fossilfri.

Kontakt