Artikel Inbyggda fönsterkarmar minskar köldbryggan

Publicerad

Köldbryggan kring fönster står för en stor andel av energiförlusterna för moderna byggnader. Ett nytt grepp för att minska köldbryggan är att låta väggens isolering täcka fönsterkarmen vilket visar sig reducera energiförlusterna.
Väggens isolering täcker karmen och minskar köldbryggan men skapar även fukttekniska problem som behöver lösas.
Väggens isolering täcker karmen och minskar köldbryggan men skapar även fukttekniska problem som behöver lösas.

Klimatförändringarna håller på att förändra byggbranschen och utveckling mot mer energieffektiva lösningar pågår på flera fronter. En möjlig utveckling är att förbättra energiprestandan för fönsteranslutningen genom att låta en yttre isolering täcka fönsterkarmen. Denna förstudie undersöker möjligheten till en sådan lösning.

Förstudien använder sig av beräkningar för att bedöma hur stor minskning av köldbryggan som kan uppnås samt studerar vilken inverkan olika fönstermontage har på köldbryggan, transmissionsförlusterna samt U-medelvärdet. Vidare så har en kvalitativstudie gjorts där fuktsakkunniga och arkitekter har fått bedöma vilka möjligheter och utmaningar som finns med att använda inbyggda fönsterkarmar.

Resultaten tyder på att det finns en möjlighet att minska fönsterköldbryggan för den studerade väggen med ca 40% jämfört med referensfallet. För en studerad byggnad visade beräkningar att transmissionsförlusterna minskade med ca 3 kWh/m2,år. Förbättringen har en tydlig potential till att bidra till mer energieffektiva byggnader. Bedömningen ur ett fuktsäkerhets perspektiv är att det finns utmaningar men att dessa kan gå att lösa om fönstertillverkare och byggnadskonstruktörer tillsammans tar sig an de utmaningar som har identifierats i förstudien. 


Kontakt