Projekt 13941 Avslutat Inbyggnad av fönsterkarmar; studie av U-värdesförbättring och fuktsäkerhet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Klimatförändringarna håller på att förändra byggbranschen och utveckling mot mer energieffektiva lösningar pågår. En möjlig utveckling är att förbättra energiprestandan för fönsteranslutning genom att låta en yttre isolering täcka fönsterkarmen. Denna förstudie undersöker möjligheten till en sådan lösning.
Resultaten tyder på att det finns en möjlighet att minska fönsterköldbryggan för den studerade väggen med ca 40% jämfört med referensfallet. För en studerad byggnad visade beräkningar att transmissionsförlusterna minskade med ca 3 kWh/m2,år.
För att tekniken skall användas krävs det dock ett samarbete och det är önskvärt med en bredare produktutveckling bland fönsterleverantörer. Branschen måste gemensamt arbeta fram fungerande lösningar för att minska fönsterköldbryggan. Lösningarna ska fungera ur energi-, produktion- och tillverkningssynpunkt samt även ta hänsyn till drifts skedet. De utmaningar och negativa aspekter som har lyfts fram i denna rapport kan ligga som underlag för att utforma tekniska lösningar för att säkerställa exempelvis fuktsäkerheten för överisolerade fönsterkarmar.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare