Artikel Grön logik för teknisk isolering – analys ur samhälls- och företagsekonomi

Publicerad

Den gömda och glömda energieffektiviseringspotentialen
En ren energiinvestering
En ren energiinvestering

Teknisk isolering är den gömda och glömda energieffektiviseringspotentialen. Trots åtgärdernas betydande potential ingår de sällan eller aldrig i de analyser som görs för hela byggnadsbeståndet. Detta projekt har analyserat den privat- och samhällsekonomiska lönsamheten för fem åtgärder för förbättrad teknisk isolering.

Fyra av åtgärderna är privatekonomiskt lönsamma. På nationell nivå har de en potential på 1,1 TWh/år. I ekonomiska termer är kostnadsbesparingen ca 7,6 miljarder SEK över åtgärdernas tekniska livslängd. Den femte åtgärden är inte privatekonomiskt lönsam, men förlusten är försumbar. En endast liten förändring i energipris eller kostnad skulle innebära att även denna åtgärd är privatekonomiskt lönsam, då skulle potentialen öka till 1,6 TWh/år.

Den samhällsekonomiska nyttan av teknisk isolering är ännu större. Alla fem åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma, deras sammantagna nytta uppgår till minst 96 miljarder SEK över åtgärdernas tekniska livslängd. Den samhällsekonomiska nyttan är räknad utifrån att även den åtgärd som inte är privatekonomiskt lönsam genomförs. Det innebär i praktiken att ett visst stöd kan behövas för att motivera de investeringarna, vilket är rimligt med hänsyn till åtgärdens stora samhällsekonomiska nytta.


Kontakt