Artikel Brandskydd för träbyggnader

Publicerad

För korslaminerat trä behöver försiktighetsmått vidtas vid användning av en brännbar stomme.
På grund av begränsat kunskapsunderlag och avsaknad av harmonisering rekommenderas att byggelement av KL-trä skyddas med beklädnadskivor.
På grund av begränsat kunskapsunderlag och avsaknad av harmonisering rekommenderas att byggelement av KL-trä skyddas med beklädnadskivor.

Kunskapen om hur träkonstruktionens bidrag till brandförloppet och dess beteende vid brand när det gäller korslaminerat trä (KL-trä) medför att vissa försiktighetsmått behöver vidtas vid användning av en brännbar stomme.

På grund av begränsat kunskapsunderlag och avsaknad av harmonisering rekommenderas att byggelement av KL-trä skyddas med beklädnadskivor.

Att en brand självslocknar när lös inredning (variabel brandbelastning) brunnit upp är en viktig förutsättning för att brandförloppet ska vara förutsägbart. Ett förutsägbart brandförlopp skapas genom att antingen säkerställa att KL-trä inte delaminerar eller genom att använda beklädnadsskivor som skyddar träkonstruktionen tills bränslet tar slut.

Att dessutom bygga högt innebär särskilda utmaningar som behöver hanteras under projektering, produktion och förvaltning. En noggrann riskidentifiering där vikt läggs vid att fånga upp de svårigheter som uppkommer i en hög byggnad med träkonstruktion är en betydelsefull utgångspunkt. Brandskyddet bör utformas med utgångspunkt i djupförsvarsprincipen med ledorden redundans, oberoende och diversifiering. Visa att vald utformning av brandskyddet kan hantera identifierade svårigheter med tillräcklig robusthet. Överväg åtgärder som förhindrar att bränder uppkommer och säkerställer att det kan släckas snabbt om de uppstår. Var noggrann med detaljer.

Anslutningar (förband) är en svag länk som kräver särskild hänsyn. Implementera rutiner för kontroll av projekteringen som är aktiv under hela projekteringsfasen. Utförande av detaljer kräver utökad egenkontroll eller kontroll av tredje part. Fotodokumentation är särskilt betydelsefull för delar som ej kan kontrolleras efter färdigställande. Brandskydd under byggtid behöver planeras med särskild hänsyn till konstruktionens sårbarhet.

Bakgrund

Trä utgör ett brännbart material, vilket innebär att det kommer att antändas och förkolnas då det utsätts för tillräckligt hög värmepåverkan i samband med en brand. Kolskiktet som uppstår har en värmeisolerande effekt, vilket medför att träkonstruktioner kan antas brinna och förkolna på ett förutsägbart sätt.

Det har visat sig att byggelement av korslaminerat trä (KL-trä) kan bete sig annorlunda vid brand och skapa oförutsägbara brandförlopp till skillnad från andra konstruktionsmaterial. Anledningen till detta är att om limmet mellan de lameller som elementet byggs upp av släpper vid upphettning försvinner det skyddande kolskiktet och nytt bränsle tillförs vilket ökar brandens intensitet med upprepade övertändningar som följd. Synliga ytor av trä ger också upphov till mer intensiva brandförlopp utanför brandrummet och ytterväggen utsätts för en större påverkan.

Att dimensionera brandskyddet i en byggnad med mycket stort skyddsbehov avseende brandskyddet (Br0-byggnad) innebär att först identifiera verifieringsbehovet och därefter verifiera att brandsäkerheten är tillfredsställande. I identifieringen av verifieringsbehovet läggs grunden för det kommande verifieringsarbetet.


Kontakt