Artikel Branschgemensam handlingsplan för digital hantering av byggproduktdata

Publicerad

Primärt behov är att finna rätt affärsmodell och engagera branschen.
Med standardisering som fundament där samtliga parter i projektet använder gemensamma ord och definitioner möjliggörs ett digitalt informationsflöde där vi förstår varandra och kan på ett effektivt sätt utbyta produkt- och miljödata.
Med standardisering som fundament där samtliga parter i projektet använder gemensamma ord och definitioner möjliggörs ett digitalt informationsflöde där vi förstår varandra och kan på ett effektivt sätt utbyta produkt- och miljödata.

För en branschgemensam handlingsplan för digital hantering av byggproduktdata behöver branschen:

  • En branschsammanslutning som kan bära uppdraget. Detta bör vara en befintlig organisation som driver utvecklingen på uppdrag av en brett sammansatt styrgrupp, som kan i sin tur kan vara mer eller mindre formaliserad. Primärt är att finna rätt affärsmodell och att engagera branschen.
  • En förvaltande organisation med ansvar, arbetsgrupp och dedikerad ledning. Denna ska ansvara för att bland annat: översätta standardiserade mallar till svenska, säkra datatermer och benämningar, samordna med övriga branschinitiativ, samordna med formell standardisering, samordna med nordiska länder för hantering av egenskaper. säkra hållbar finansiell affärsmodell, skapa och förvalta produktdatamallar, säkra systemlösning för långsiktig hantering, uppdatera datamallar och systemet för datadelning, tillgängliggöra och marknadsföra datamallar.

• Att möjligheten ska presenteras av Smart Built Environment med utgångspunkt i: europeiska standarder till grund för de svenska datamallarna och ett nordiskt samarbete som visar på samma behov både nationellt och internationellt.

• Att datamallarna ska vara kostnads-och utförandemässigt lika för branschens aktörer. Alla ska känna ansvar, arbeta och skapa värde gemensamt.

Smart Built Environment bör i egenskap av gemensam och väl förankrad finansieringspart finansiera starten av organisationen och handlingsplanens utformande till dess att framtida förvaltning tar över.

Det här projektets ”Digital Supply Chain” syfte har varit att utforma och förankra en branschgemensam handlingsplan för en effektiv digital hantering av byggproduktdata i samhällsbyggnadsprocessen. 

Bakgrund

Att ha datainnehåll i en gemensam struktur som ger spårbarhet framåt är viktigt. Data kring kravställning i tidiga skeden behöver följa med under byggprocessen och byggnadens livscykel för att säkerställa att funktioner och kvalitéter som eftersträvad implementeras.

Egenskaperna som beskriver en produkt eller artikel behöver förses med en tydlig status som beskriver var i sin livscykel de befinner sig såsom ”Kravställd”, ”offererad”, ”byggd” och ”Driftsatt”.

För att hitta och tolka data behöver branschen tala samma språk, benämna produktinformation lika och använda samma former för identifikation (GTIN). Informationen behöver hämtas in från en eller flera källor med länk till objekten i en CAD-modell.

De standardiserade egenskaperna i en datamall har unika nycklar (GUID:s) som identifierar dem entydigt. Objekten i modellen kan spåras med hjälp av referensbeteckningar baserade på exempelvis ett klassificeringsystem som CoClass. Företagsspecifika system för lagring av produktmallar, och system som kan koppla ihop datamallarna med objekt i modellen behövs också.


Kontakt