Artikel Uttorkningstider hos betongbjälklag

Publicerad

Fuktomfördelningsberäkningar möjliggör kortare uttorkningstider utan att äventyra fuktsäkerhet.
Stöddokument som tagits fram i projektet syftar till bättre kvalitet på fuktomfördelningsberäkningar.
Stöddokument som tagits fram i projektet syftar till bättre kvalitet på fuktomfördelningsberäkningar.

Det här projektet syftade till att möjliggöra förbättrad hantering av uttorkning av betongbjälklag genom att ta fram vägledningar som möjliggör mer säkra omfördelningsberäkningar.

Projektet har utarbetat praktiska vägledningar för hur moderna omfördelningsberäkningar vid applicering av ytskikt på betongbjälklag ska genomföras, beställas och dokumenteras.

Slutsatser

Fuktomfördelningsberäkningar kan möjliggöra kortare uttorkningstider utan att äventyra fuktsäkerheten.

Materialleverantörer måste då lämna det gamla sättet att ange acceptabel fuktnivå efter uttorkning på ekvivalent djup och istället ange detta på materialets undersida.

För att fuktomfördelningsberäkningar ska bli meningsfulla måste materialleverantörer kunna:

  • Tillhandahålla tillförlitliga fuktegenskaper hos sina material
  • Kunna tillhandahålla relevanta uppgifter om vilken fuktpåverkan materialen tål.

Det går att erhålla mycket god korrelation mellan de olika beräkningsverktygen som inkluderats i studien även om det är förhållandevis svårt beroende på de olika förutsättningar som finns för att ansätta liktydiga materialdata i respektive verktyg.

Olikheter i begränsningar, möjligheter och förutsättningar i de olika beräkningsverktygen gör det svårt att erhålla exakt samstämmighet i beräknade resultat.

Beräkningsverktygen har alla vissa begränsningar. Så till exempel kan de för närvarande inte hantera konstruktioner med temperaturgradienter som t ex vid golvvärme.

Fuktomfördelningsberäkningar bör göras med fuktberoende fukttransportkoefficient för golvmaterialet. Om ett konstant fuktmotstånd används är det viktigt att det gäller i ett RFintervall som är relevant i beräkningen, dvs inte högre övre RF-intervallgräns än vad som uppkommer i beräkningen.

Betongens fukttransportegenskaper är helt avgörande för resultatet av en fuktomfördelningsberäkning. Det är viktigt att:

  • säkerställa att använda data är korrekta och att ange källan
  • att beakta betongens härdningsbetingelser så att fukttätheten inte överskattas.

Avjämningen och delar av betongen kommer som regel att genomgå en uppfuktningsprocess.

  • Det är då viktigt att ha tillgång till scanningkurvor för dessa material.
  • Ett verktyg, SimScan, har tagits fram för att konstruera sådana kurvor, men förutsätter att sorptionskurvorna är kända.

·En fuktomfördelningsberäkning innehåller många detaljerade steg och det är lätt att göra enkla misstag. Det är därför viktigt att:

  • Vägledningen för fuktomfördelningsberäkningar följs i detalj.
  • Beräkningen dokumenteras i detalj genom att följa Dokumentationsinstruktionen.
Bakgrund

Byggbranschen återkommande omfattande problem med att klara uttorkning av betong innan golvläggning, enligt projektet. Detta skapar hinder i produktion, ökade kostnader, ökad teknisk och ekonomisk risk samt ökad miljöpåverkan.

Ett sätt att säkerställa att betongen är tillräckligt torr är att göra en beräkning av hur fuktförhållandena kommer att omfördelas i bjälklagskonstruktionen över tid. Tillvägagångsättet anges som ett alternativ i RBK-systemet.

Denna typ av beräkning kallas fuktomfördelningsberäkning.


Kontakt