Projekt 14244 Pågående Validering av vägledning för fuktomfördelningsberäkningar i betongbjälklag

Projekttid

Sammanfattning

Möjligheten till fuktomfördelningsberäkningar som del i kontrollsystemet för golvsystem har funnits under en längre tid men generell användning av metoden i projekt har ökat först på senare år. I projektet ”SBUF 13701 - Praktisk vägledning för säkrare uttorkningstider hos betongbjälklag” framarbetades en ny vägledning med syfte att strukturera upp och standardisera hur en fuktomfördelningsberäkning bör genomföras och vad som ska beaktas för att erhålla ett tillförlitligt beräkningsresultat. Den tidigare studien syftade dock inte till att klargöra hur rätt, eller fel, en omfördelningsberäkning var.Föreliggande studie avser en del 2 till tidigare projekt i vilken en validering av omfördelningsmetodiken genomförs med syfte att delge en ökad förståelse för diskrepans mellan beräkningsmodellerna och uppmätta fuktnivåer. Valideringen genomförs genom parallella beräkningar enligt vägledningen, tillsammans med uppföljande av fuktmätningar i befintliga konstruktionen samt provkroppar från tidigare forskningsprojekt. Resultaten är viktig både för resultatutvärdering av beräkningar i byggprojekt, som beslutsunderlag för projket som står inför val av metod vid avvikande uttorkningsresultat, samt för att generellt öka acceptansen för metoden bland leverantörer och kravställare. Resultaten från denna studie är även en nyckelkomponent för vidare utveckling kring säkerhetsmarginaler vid fuktmätning, gränsvärden för produkter, och systemkompatibilitet för betonggolvsystem.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt