Artikel Möjligt kombinera ventilations- och spillvattensystem

Publicerad

Värme från spillvattnet kan göra ventilationssystem frostfria.
Källa figur: https://www.vvsforum.se/nyheter/2019/oktober/spillvatten-haller-frosten-borta/ Illustration: Jan Fredriksson
Källa figur: https://www.vvsforum.se/nyheter/2019/oktober/spillvatten-haller-frosten-borta/ Illustration: Jan Fredriksson

Vid låg utetemperatur och hög fukthalt i rumsluften bildas kondensation på frånluftsidan i ett fläktstyrt till-och frånluftssystem med värmeåtervinning (FTX-system).

Om värmeväxlarens yttemperatur på kalla sidan är lägre än fryspunkten övergår detta kondensvatten till frost och is och värmeväxlaren i FTX-systemet måste avfrostas.

Detta är en effektkrävande process som kräver i genomsnitt en effekt på 6.2 W/m2 Atemp för avfrostning av en plattvärmeväxlare under köldtoppen. Detta projekt visar att avfrostningsbehovet nästan kan elimineras i Stockholms klimat och halveras i Jokkmokks klimat med det förslagna värmeåtervinningssystemet.

Systemet som undersökts tillvaratar värmeenergin ur byggnadens spillvatten och använder den att minska energi- och effektbehovet för uppvärmning av ventilationsluften. Omkring 85 procent av värme som använts för beredning av tappvarmvatten kunde återföras till byggnaden när det förslagna systemet var i drift.

Analyser har visat att största potentialen hos det föreslagna systemet låg i att minska byggnadens värmeeffektbehov (kW). Byggnadens värmeenergianvändning (kWh) påverkades dock obetydligt av uteluftsförvärmningen.

Vidare noterades det att avfrostningsbehovet för ett FTX-system med roterande värmeväxlare börjar ungefär vid samma utetemperatur (mellan -12 °C och -17 °C, beroende på fukthalten i frånluften) som för ett med FTX-system med plattvärmeväxlaren utrustad med en uteluftsförvärmare. 

Återbetalningstiden för det föreslagna värmeåtervinningssystemet varierade mellan 8 till 16 år beroende på vilket tanklagringssystem för spillvatten används.


Kontakt