Projekt 13233 Avslutat Effektiv värmeåtervinning från spillvärme i flerbostadshus - en undersökning av värmepumparnas potential som ett alternativ och komplement till FTX

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet syftade till att utveckla ett effektivt värmeåtervinningssystem för spillvatten i byggnader. Tyngdpunkten i projektet lades på optimering av samdriften mellan spillvattentank (korttidsenergilager), uteluftsförvärmaren och fläktstyrt till-och frånluftssystem med värmeåtervinning (FTX-system). Målet var att utvärdera systemets helhets prestandan och dess förmåga att minska värmeeffektbehovet för ventilation under köldtoppar. S
Simuleringar har visat att det föreslagna värmeåtervinningssystemet skulle kunna minska de momentana värmeeffekttopparna för ventilation med upp till 40 % i Jokkmokks klimat. Risken för påfrysning i värmeväxlaren i FTX-systemet halveras i samma klimat och nästan elimineras i Stockholms klimat. Byggnadens värmeenergianvändning (kWh) minskades dock obetydligt av uteluftsförvärmningen.
Arbetet i denna projektetapp har gett oss djupare insikt i vikten av korrekt styrning av föreslaget värmeåtervinningssystem. Bättre syrning av vätskeflöden och bättre inställning av styrtemperaturer ökade värmeåtervinningsgraden hos det undersökta FTX-systemet med cirka 8-10 % i genomsnitt. G
En av huvudslutsatser från denna projektetapp är att spillvattenvärmepumpar bör användas för minska värmeenergianvändningen (kWh) i flerbostadshus.

Projektansvarig
  • Bravida Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt