Artikel Inga skillnader beläggningstyp standard och högpresterande bindemedel

Publicerad

Utsläpp av växthusgaser ökar med ökande mängd polymermodifierad beläggning.
Projektet har arbetat med att kvantifiera effekten av polymermodifierade beläggningslager i termer av storheterna spårdjup och International Roughness Index (IRI) jämfört med motsvarande standardbeläggningar.
Projektet har arbetat med att kvantifiera effekten av polymermodifierade beläggningslager i termer av storheterna spårdjup och International Roughness Index (IRI) jämfört med motsvarande standardbeläggningar.

Provväg Skänninge byggdes som ett fältexperiment för att undersöka förbättringar av vägens jämnhet, främst reducerat spårdjup, genom att använda högpresterande modifierade bindemedel.

Från analys av spårbildningen är slutsatsen att det inte finns några skillnader mellan beläggningstyperna med standard - respektive högpresterande bindemedel. Laboratorieprovning av delmaterial indikerar dock förbättrad prestanda avseende spårbildning, något som inte återspeglas i fältförsöket.

Den kompletterande utredningen visar att utsläpp av växthusgaser, koldioxidekvivalenter, ökar med ökande mängd polymermodifierad beläggning. Så gör även de monetära kostnaderna.

Bakgrund

Det här projektet har arbetat med att kvantifiera effekten av polymermodifierade beläggningslager i termer av storheterna spårdjup och International Roughness Index (IRI) jämfört med motsvarande standardbeläggningar.

De två parametrarna utgör huvuddelen av funktionskraven i Trafikverkets kontraktshandlingar.

Projektet omfattar det viktiga uppföljningsskedet av ett pågående fältförsök: Provväg Skänninge: Inverkan av polymermodifierat bitumen avseende vägens funktion, tidigare undersökt i SBUF-projekt 12760.

Det huvudsakliga syftet med provvägen är att kvantifiera effekten av innovativt bindemedel i asfaltbeläggning. Asfalt tillverkas normalt av så kallad penetrationsbitumen. Under senare år har andelen så kallade polymermodifierade bindemedel (PmB) succesivt ökat, vilket i hög grad beror på att kraven på infrastrukturen ökat. PmB innebär att bitumen förbättras med tillsättning av polymerer så att asfaltens funktion i form av resistens mot till exempe spår- och sprickbildning ökar.

Angående användning av polymermodifierade bindemedel i asfalt är den allmänna uppfattningen, som stöds av framförallt laboratoriemätningar, att beläggningens egenskaper förbättras jämfört med traditionellt penetrationsbitumen.

Det är dock en kvalitativ, relativ beskrivning, snarare än en kvantitativ. Att kunna bedöma effekten av PmB på asfalts och vägars funktion är av sbetydelse för att minska samhällets kostnader för fysisk infrastruktur. 

Eftersom väganläggningar avses finnas över längre tider är det av vikt att funktionen över tiden också ställs mot motsvarande kostnader.

NCC har sökt och fått delfinansiering från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond för projektets genomförande.


Kontakt