Projekt 13404 Avslutat Uppföljning av provväg Skänninge 2013-2018: inverkan av polymermodifierat bitumen avseende vägens funktion

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet omfattar det viktiga uppföljningsskedet av ett pågående fältförsök: "Provväg Skänninge: Från analys av spårbildningen är slutsatsen att det inte finns några skillnader mellan beläggningstyperna med standard- respektive högpresterande bindemedel. Laboratorieprovning av delmaterial indikerar dock förbättrad prestanda avseende spårbildning, något som inte återspeglas i fältförsöket. Den kompletterande utredningen visar att utsläpp av växthusgaser, koldioxidekvivalenter, ökar med ökande mängd polymermodifierad beläggning. Så gör även de monetära kostnaderna.

Projektansvarig
  • NCC Industry
Projektledare
Relaterade projekt