Projekt 12760 Avslutat Inverkan av polymermodifierat bitumen avseende vägens funktion: provväg Skänninge

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I och med den ökande andelen totalentreprenader är det i ökande grad viktigt för entreprenörer och Trafikverket att mer i detalj följa enskilda objekt för att i framtida entreprenader dels minska graden av tekniska osäkerheter och risker och dels undersöka hur dessa omständigheter kan motverkas med nya material och utförandemetoder.

I NCC:s entreprenad väg 50 Mjölby-Motala, har det utförts provsträckor för att studera effekten på vägytans jämnhet av att använda högpresterande bitumen i jämförelse med de beläggningar som utförts i övrigt på entreprenad, vilka utförs med normalt penetrationsbitumen.

Försöksplaneringen baseras på tre faktorer (de olika beläggningslagren: slit-, bind- och bärlager) och varje lager (faktor) förekommer i två olika varianter (standardbindemedel resp. högpresterande bindemedel), vilket ger sammanlagt åtta kombinationer.Beläggningsarbetet förlöpte mycket väl och inga avvikelser som på något känt sätt kan påverka framtida analys noterades.

Laboratorieprovningen har dels omfattat grundläggande kvalitetsgranskning, dels funktionsrelaterade och -baserade egenskaper: motstånd mot permanenta deformationer och sprickbildning, och beständighet.

Undersökningar indikerar att varje delsträcka är byggd med avsedd beläggningstyp och att utlagd beläggning visar normal kvalitet avseende hålrumshalt och sammansättning. Provning som genomförts med syfte att bedöma motstånd mot permanenta deformationer visar att Pmb-beläggningarna förväntas prestera bättre än referensbeläggningarna. Referensbeläggningarna är generellt styvare medan bindemedelsprovningen visar högre grad av elasticitet (återfjädring) för Pmb-alternativen.
Mätningarna visar också att det många gånger, med de metoder vi har, är svårt att jämföra penetrationsbitumen och modifierade bindemedel.

Slutredovisningen utgörs av rapporterna "Provväg Skänninge, Del 1 Planering och utförande" (18 sidor) och "Provväg Skänninge, Del 2 Inledande mätningar, material och vägyta" (33 sidor), Jonas Ekblad och Robert Lundström, bägge NCC Roads.

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt