Artikel Modulariserad bygglogistik ger flexibilitet i flödet

Publicerad

Bygglogistiklösningar har blivit en allt vanligare förekomst i byggprojekt. Ofta grundar de sig i antingen en terminallösning eller en checkpoint. I projektet utvärderas modulbaserade lösningar som leder till högre flexibilitet och bättre ekonomi.
För att hantera logistik till stora bygg- och stadsutvecklingsprojekt har användandet av bygglogistiklösningar ökat. Dock har lösningarna som sådana varit ganska rigida i det att de bygger på att man använder antingen en terminal eller checkpoint eller kombination av de två genom alla faser i ett byggprojekt. Detta har lett till att man har betalat för en storskalig lösning under hela byggprojektet, men de positiva effekterna av lösningen har varit ojämnt fördelade mellan olika faser i projektet.

På senare tid har nya lösningar som bygger på ett modultänk börjat synas på marknaden. Tanken bakom dessa lösningar har varit att man skall använda rätt tjänstekomponenter i rätt byggfas. Dock är dessa lösningar nya, och inga tidigare forskningsstudier har genomförts som har analyserat modulariserade bygglogistiklösningar i stadsutveckling. Projektet EMBLA (Effekter av modulariserad bygglogistik i stadsutvecklingsprojekt) har därför genomförts som ett samarbete mellan Linköpings universitet, NCC och Nobolog AB för att analysera hur den modulariserade bygglogistiklösningen vid projektet Hangar 5 har fungerat. Projektet har genomförts som en kartläggning av lösningen genom intervjuer med NCC, Nobolog, Ahlsell och Beijer. Utöver det har en transportanalys genomförts för att undersöka hur transportflöden till och från projektet har fungerat.
Det stora problemet som identifierades i kartläggningen var informationsöverföringen. I många fall användes mail, telefonsamtal och sms för att informera om ankomststatus för en leverans. Med en gemensam och sammankopplad informationssystemslösning som erbjudit ingångar för leverantörerna hade den här informationen istället kunnat överföras elektroniskt och mycket manuell informationsöverföring och uppföljning hade kunnat undvikas. På så sätt skulle personalen kunnat fokusera på andra arbetsuppgifter istället för att informera. Med ett sammankopplat system skulle även datakvalitet kunna förbättras då det alltid föreligger en risk att viss information går förlorad i ett manuellt informationssystem.

Transportanalysen visar att en klar majoritet av leveranserna under uppföljningstiden har kommit till, och också lämnat, byggarbetsplatsen innan det bokade tidsfönstret ens har startat. Tidiga leveranser kan ses som ett mindre problem än en leverans som kommer sent, men kan ge följdeffekter genom att en tidig leverans kan blockera en lossningsplats för en leverans som kommer i tid. Till viss del kan problem med tidiga leveranser avhjälpas genom hårdare regelefterlevnad men ett bättre alternativ kan vara att informera tydligare om varför tidsfönster måste hållas.

Projektet visar att man genom modulariseringen av logistiktjänster kan erbjuda flexibilitet genom byggprojektets gång genom att man kan koppla på och ifrån dellösningar vid behov för att underlätta materialflödena till och från byggarbetsplatsen. Vidare visar projektet att användandet av modulariserade bygglogistiklösningar ställer krav på tydliga rutiner och regler för nyttjandet av lösningen och att en framgångsfaktor för en modulariserad bygglogistiklösning är ett tydligt gränssnitt mellan de inblandande aktörer i form av integrerade informationssystem. Utan dessa riskerar lösningen att bli lidande av informationsbrister och kan på så sätt inte nå sin fulla potential.

Kontakt