Projekt 12902 Avslutat Totalkostnadseffekter av tredjepartslogistik inom byggbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid Linköpings Universitet. Samfinansiering med deltagande byggentreprenörer, Stockholms Stad, Linköpings universitet och Formas.

Att bygga nya hus eller renovera äldre bostadsbestånd är ett naturligt sätt för en stad att utvecklas. Dock måste stora mängder material och resurser levereras till och forslas bort från varje byggarbetsplats. Detta leder i sin tur till att nya transportflöden skapas i städer.

Vid citynära byggprojekt påverkas dessa transporter av utrymmesbegränsningar, miljökrav, tillgänglighetskrav och bullerbegränsningar. Detta innebär att materialleveranser till byggarbetsplatser måste samordnas och hanteras på ett sätt som minskar deras inverkan på tredje part samtidigt som de säkerställer effektiva byggprojekt. Byggindustrin står således inför två problem i stadsområden; problemet med stadstransport och problemet med att koordinera byggintressenter.

Ett sätt att hantera dessa problem är genom användningen av bygglogistiklösningar såsom terminaler (bygglogistikcenter) och checkpoints. Målet för båda typerna av lösningar är att styra och samordna byggtransporter. I byggbranschen är dessa lösningar dock ett relativt nytt och outnyttjat fenomen. Det innebär att hur dessa lösningar uppfattas av olika intressenter och vilken effekt lösningarna har på materialflöden och kostnader behöver undersökas ytterligare.

Forskningen som presenteras i den här rapporten är en sammanfattning av en licentiatavhandling som har syftat till att undersöka hur bygglogistiklösningar kan användas för att samordna byggintressenter och materialflöden till byggarbetsplatser samt hur man kan styra stadstransporter för att säkerställa effektivt byggande och minska störningarna mot tredje part. Forskningen har bedrivits genom att bland annat studera bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden och ett stort kontorsbyggnadsprojekt i Solna där en liknande bygglogistikcenterlösning har använts.

Forskningsresultaten visar på att bygglogistiklösningar har en roll att spela i samordningen av olika byggintressenter. Den nya noden som läggs till tvingar byggintressenter att ta itu med samordningsfrågor för att säkerställa att materialleveranser når fram till byggarbetsplatser i tid. Detta innebär också att nya relationer kommer att uppstå, där kommunikation är en nyckelfaktor. En bygglogistiklösning kan även minska onödig friktion mellan byggintressenter och tredje part. Koordinerade materialflöden kan leda till en minskning av antalet fordon som färdas till byggarbetsplatsen och därigenom minska trafikstockningarna i det urbana transportsystemet.

Slutligen visar forskningen på att en bygglogistiklösning måste introduceras tillsammans med regelverk och styrmedel från den initierande parten. Dessa bestämmelser och styrmedel måste vara tydliga och kommuniceras till berörda intressenter. För att minska motsättningar mot lösningen måste flexibilitet och intressentengagemang vara ledord. Om de direkt berörda intressenterna konsulteras om hur lösningen ska fungera ökar chansen att de kommer att acceptera lösningen.

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "Construction Logistics Solutions in Urban Areas", Mats Janné, Linköping Universitet (60 sidor, 4 vetenskapliga artiklar och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt