Artikel Standard för e-handelskommunikation

Publicerad

JM, NCC, Peab och Skanska har harmoniserat standarden för enklare e-handelskommunikation.
JM, NCC, Peab och Skanska har harmoniserat sitt användande av BEAst Supply Material. Harmoniseringen bör leda till stora förenklingar för både entreprenörer och leverantörer avseende e-handelskommunikation.

För några år sedan genomförde Byggbranschens mötesplats för e-affärer ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst) två etapper av SBUF-projektet ”Effektivare varuförsörjning”, vilket resulterade i standarden BEAst Supply Material.

Syftet med spridningsprojektet var att förenkla för branschen att införa standarden. Projektets mål var att förbättra förutsättningarna för att införa och sprida standarden BEAst Supply Material.

Med hjälp av en genomgång och förenkling av standarden tillsammans med en rad stöddokument för implementation och att det därmed snabbare och säkrare kunna realisera den potential till effektivisering, som de tidiga piloterna och användningen visat på, i större skala.

Följande aktiviteter genomfördes:
1. Behovsanalys: Behovsanalysen genomfördes genom djupintervjuer med 10 företag samt en webbenkät som besvarades av 42 leverantörer.

Där resultatet av behovsanalysen låg till grund för senare aktiviteter men där även följande slutsatser kunde dras:

a. Att nästan 90% ansåg att elektronisk affärskommunikation tillför nytta på deras företag.

b. Att strukturerad data behövs tidigt i processen från t ex BIM Modeller som sedan kan återanvändas till offertförfrågan och order.

c. Att det behöver listas best practices som företagen kan följa

2. Tillämpning av standarden: Syftet med denna del av projektet var att säkerställa att standarden BEAst Supply Material tillämpas enhetligt då leverantörer har uttryckt en oro över att de större kunderna skulle implementera standarden olika.

De entreprenörers implementationer som jämfördes var JM, NCC, Peab och Skanskas. Resultatet av jämförelsen har lett till en harmonisering av hur standarden används och dels att det uppkommit behov av att uppdatera och förbättra standarden.

3. Underlätta spridning av standarden: Det har tagits fram stöddokument för branschen att använda vid både eget införande och vid anslutning av kunder och/eller leverantörer.

Det är projektets uppfattning att resultaten av projektet kommer branschen till nytta i form av att det blir enklare att tillgodogöra sig potentialen med BEAst Supply Material-standarden.

Kontakt
  • Rikard Larsson Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst) rikard@beast.se