Projekt 13682 Avslutat BEAst Spridningsprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

För några år sedan genomförde BEAst två etapper av SBUF-projektet ”Effektivare varuförsörjning”, vilket resulterade i standarden BEAst Supply Material. Syftet med spridningsprojektet var att förenkla för branschen att införa standarden.

Arbetet har nu avslutats och resultatet av det arbetet finns sammanfattat i denna rapport.Med hjälp av en genomgång och förenkling av standarden tillsammans med en rad stöddokument för implementation och att det därmed snabbare och säkrare kunna realisera den potential till effektivisering, som de tidiga piloterna och användningen visat på, i större skala.

Följande aktiviteter genomfördes:
1. Behovsanalys Behovsanalysen genomfördes genom djupintervjuer med 10 företag samt en webbenkät som besvarades av 42 leverantörer. Där resultatet av behovsanalysen låg till grund för senare aktiviteter men där även följande slutsatser kunde dras:
a. Att nästan 90% ansåg att elektronisk affärskommunikation tillför nytta på deras företag.
b. Att strukturerad data behövs tidigt i processen från t ex BIM Modeller som sedan kan återanvändas till offertförfrågan och order.
c. Att det behöver listas best practices som företagen kan följa Det är projektets uppfattning att resultaten av projektet kommer branschen till nytta i form av att det blir enklare att tillgodogöra sig potentialen med BEAst Supply Material-standarden.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare