Artikel Förläng gamla stålbroars livslängd genom samverkan

Publicerad

Nya forskningsresultat kring prefabriceringstekniker för samverkansbroar.
Forskningen som presenteras i denna avhandling är framförallt fokuserad på olika konstruktions- och förstärknings-metoder, utvecklade för att minska påverkan på trafikanterna. Främst genom att reducera den tid som tillbringas på byggarbetsplatsen och därmed behovet av restriktioner för trafikanterna.
Forskningen som presenteras i denna avhandling är framförallt fokuserad på olika konstruktions- och förstärknings-metoder, utvecklade för att minska påverkan på trafikanterna. Främst genom att reducera den tid som tillbringas på byggarbetsplatsen och därmed behovet av restriktioner för trafikanterna.
I den här avhandlingen presenteras en genomgång av olika typer av prefabriceringstekniker för samverkansbroar, tillsammans med en studie av ett specifikt prefabriceringskoncept som reducerar behovet av platsgjutna fogar i farbanan.

Detta koncept, med prefabricerade etongelement med torra fogar, nyttjar sig av betongklackar för att överföra skjuvkrafter i de tvärgående fogarna i brofarbanan, medan platsgjutna fogar används för den längsgående förbindningen mellan stålbalkarna och betongfarbanan.

Det statiska beteendet för samverkansbroar med torra farbanefogar har undersökts via storskaliga balktester, tillsammans med fältmätningar på en prefabricerad samverkansbro. Betongklackarnas lastkapacitet har också undersökts genom provning.

Testresultaten har jämförts med numeriska analyser samt olika dimensioneringsmodeller, med målet att ta fram dimensionerings-rekommendationer. 

Bakgrund
Ämnet för denna avhandling är samverkansbroar och innovativa sätt att skapa samverkan. Broöverbyggnaden består i regel av tre huvudkomponenter: stålbalkarna, betongfarbanan samt skjuvförbindarna.

De sistnämnda binder samman stål- och betong-delarna, vilket möjliggör en dimensionering där de ingående delarna antas agera som en konstruktionsenhet, samverkansbalken.

Forskningen som presenteras i denna avhandling är framförallt fokuserad på olika konstruktions- och förstärknings-metoder, utvecklade för att minska påverkan på trafikanterna, huvudsakligen genom att reducera den tid som tillbringas på byggarbetsplatsen och därmed behovet av restriktioner för trafikanterna.

De prefabricerade stålbalkarna ger samverkansbroar en del fördelar i byggskedet, i jämförelse med de mer vanliga platsgjutna betongbroarna, eftersom stålbalkarna kan lanseras eller lyftas på plats.

En sådan installationsprocedur är ofta fördelaktig för broar över vägar, järnvägar, älvar etc., eftersom den minimerar påverkan på de trafikanter som nyttjar infrastrukturen under bron samt behovet av temporära stöd. För att ytterligare reducera tiden på byggarbetsplatsen och påverkan på trafikanterna, kan även prefabricering av betongfarbanan övervägas.

Kontakt