Projekt 14204 Pågående Förstärkning av stålbalksbroar via skapande av partiell samverkan

Projekttid

Sammanfattning

Den aktuella forskargruppen har sedan tidigare studerat olika tekniker kring efterinstallation av skjuvförbindare och aktivt bidragit till att tre stycken broar har förstärkts på detta sätt under de senaste åren.

Vid dessa förstärkningar har skapandet av full samverkan tillämpats, även i de fall detta inte varit motiverat ur ett bärighetsperspektiv. Detta på grund av att det saknats riktlinjer för brokonstruktörer för att kunna tillämpa partiell samverkan i sina broberäkningar. Det övergripande syftet med det föreslagna projekt och den bakomliggande förstärkningstekniken är att förenkla och optimera framtida förstärkningsåtgärder av äldre stålbroar med ovanpåliggande betongfarbanor utan samverkan, för att minimera kostnader, trafikstörningar och miljöbelastning.

Detta kan uppnås genom att skräddarsy den nivå av samverkan som krävs mellan befintlig stålbalk och ovanpåliggande betongfarbana, för att erhålla den bärighetshöjande extra momentkapaciteten. En optimering av skjuvförbindarnas antal, placering och typ kan möjliggöra en kostnads- och tids-effektiv förstärkningsmetod, med väldigt liten materialförbrukning och därmed också väldigt låga CO2-utsläpp.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt