Projekt 11314 Avslutat Beständiga beläggningar, etapp 2

Projekttid

Sammanfattning

Syftade till att med miljövänliga tillsatsmedel och specialbitumen avsevärt förbättra beständighetsegenskaperna hos en asfaltbeläggning. Provning utfördes på ett antal tidigare byggda provsträckor med tillsatsmedel och polymermodifierat bitumen och ett antal referenssträckor utan tillsatsmedel och med konventionellt bitumen. Studien omfattade fält- och laboratorieundersökningar. Samarbete med statliga och kommunala väghållare.

Projektet redovisas i rapporten Beständiga beläggningar, etapp 2, Lars Jansson/Erik Malmqvist (33 sid).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt