Projekt 11856 Avslutat Beständiga beläggningar, etapp 3

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet syftade till att med miljövänliga tillsatsmedel och specialbitumen avsevärt förbättra beständighetsegenskaperna hos en asfaltbeläggning. Etapp tre syftade till att påvisa långtidseffekten av dels polymermodifierat bindemedel samt de tillsatsmedel som har använts. Det gjordes genom okulär besiktning av varje objekt samt analys av uppborrade provkroppar, vilka jämfördes med resulat från tidigare etapper.

Samarbete med Skanska och statliga och kommunala väghållare. Samfinansiering med Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av rapporten 'Beständigare beläggningar Delrapport etapp 3', Erik Malmqvist och Lars Jansson (40 sidor).

Projektansvarig
  • PEAB Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt