Projekt 13349 Avslutat Uppföljning av provväg RV 49 Mariesjö-Ingelstorp

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I denna rapport redovisas de resultat som erhållits från undersökningar av asfaltbeläggningar från en provväg utförd 2009. Denna provväg innehöll sju olika delsträckor där asfaltmassan var av typen ABS16 kkv<7 och där bindemedel 70/100 kom från olika ursprung.
Spårdjupen på sträckorna ligger kring 7-8 mm på de mest trafikerade ytorna och på cirka 5-6 mm på de lite lägre trafikerade ytorna. Detta stämmer väl med VTI:s nötningsmodell.
Resultaten av bindemedlens mjukpunkt och asfaltbeläggningens styvhetsmodul visar att asfaltbeläggningarna åldrats olika snabbt men att det ännu inte kan skönjas några tendenser till stensläpp på vägytorna. Även analysen av ITSR visar skilda resultat men än så länge är resultaten inte för låga så att stensläpp kan förväntas.
De utökade bitumenanalyserna i form av SARA (Latroscan) visar att beståndsdelar såsom Aromater har omvandlats till Resin (Hartser). Även en ny metodik från USA testades (QA-test) och en viss korrelation fanns mellan övriga bitumenanalyser.

Sammanfattningsvis kan vi genom att titta på beläggningsytorna från de sju olika provsträckorna se att de efter åtta år har presterat likadant men att undersökningarna visar att några delsträckor börjar närma sig tid för nästa åtgärd. Förhoppningsvis kan vi följa upp dessa sträckor om ytterligare 4–6 år.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Uppföljning av provväg RV 49 Mariesjö-Ingelstorp", Kenneth Olsson och Patryk Witkeiwicz, bägge Skanska (26 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverig AB
Projektledare
Relaterade projekt