Projekt 12091 Avslutat Provytor av asfaltbeläggningar med bindemedel av varierande härkomst, etapp 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Asfaltbranschen står inför tekniska utmaningar i samband med införandet av en ny CEN-specifikation avseende penetrationsbitumen. Inom Vägverket har man under ett par år förberett sig genom laboratoriestudier av olika bindemedel som uppfyller den nya specifikationen. Mot bakgrund av de erfarenheter som man har gjort genom arbetet i laboratoriemiljö fanns ett behov av att gå vidare med fullskalestudier.
Syftet med projektet var att öka kunskapen om hur val av bindemedel påverkar förutsättningarna för produktion av asfaltbeläggningar och vilken slutkvalitet som erhålls med bindemedel av varierande härkomst.
I juni 2008 genomfördes fullskaleförsök med ett antal bindemedel från olika leverantörer. I studien ingick bindemedel baserade på råoljor av varierande härkomst. Provytorna utfördes på ett underhållsobjekt omfattande slitlager
ABS 16 70/100. Entreprenören svarade för anpassning av arbetsrecept för respektive bindemedel. Den tekniska uppföljningen gjordes genom noggrann analys av de olika bitumensorterna, marshallutvärdering av de olika asfaltbeläggningarna, funktionella tester på asfaltmassa och beläggningar samt utläggning av folier för uppföljning av vägytan, sprickbildning med mera.
Projektet avses sedan att följas upp under de kommande åren (i en planerad etapp 2) för att se om det föreligger variationer i uppnådd kvalitet mellan de olika bindemedelssorterna.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Asfaltbeläggningar med bindemedel av olika ursprung", Kenneth Olsson och Niclas Krona, bägge Skanska, samt Thorsten Nordgren, Vägverket (50 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt