Projekt 13024 Avslutat Kontraktstypens effekt på vägentreprenader - inverkan på teknisk kvalitet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Denna rapport är 2:a delen i en undersökning av inverkan av
entreprenadform pånybyggda vägars mätbara tekniska kvalitet.

Delrapport 1 undersöker skillnader i kontrakt och kravställning medan denna del sammanfattar och analyserar mätresultat och beskriver en riskmodell för vägyta vid trafiköppning.
Vägens tekniska kvalitet bedöms efter vägytans jämnhet, spårdjup och IRI
(International Roughness Index).
Undersökningen omfattar sammanlagt 33 entreprenader (18 total- och 15 utförandeentreprenader) färdigställda mellan 2007 och 2017.
För samtliga entreprenader har riktade vägytemätningar i direkt
anslutning till trafiköppning använts. Den huvudsakliga frågeställningen var
huruvida vägens trafiköppningsjämnhet skiljer mellan entreprenadformerna.
I hela datamängden är utförandeentreprenader marginellt jämnare än
totalentreprenader. Jämförelse på entreprenadbasis (medelvärde och varians för
enskilda objekt) visar dock ingen skillnad mellan entreprenadformer varken för
medelvärden eller inomgruppsvarianser.
Det var tämligen stor variation mellan enskilda entreprenader men mätningarna visar att det är möjligt att bygga mycket jämna vägar närmast utan kravöverträdelser.

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt