Artikel Utförandeentreprenad eller totalentreprenad

Publicerad

Utförandeentreprenad eller totalentreprenad - vad är bäst med avseende på kvalitet.
Kontraktshandlingar från totalentreprenader upphandlade mellan 2005 och 2017 har jämförts med varandra och utförandeentreprenad. Analysen fokuserar på kontraktstidens längd, tekniska krav, konsekvenser vid fel och eventuella indexregleringar.
Kontraktshandlingar från totalentreprenader upphandlade mellan 2005 och 2017 har jämförts med varandra och utförandeentreprenad. Analysen fokuserar på kontraktstidens längd, tekniska krav, konsekvenser vid fel och eventuella indexregleringar.
Det här projektet analyserar skillnader mellan entreprenadformerna avseende kontraktstyp och tekniskt utfall vid trafiköppning.

Projektet har sammanställt kontraktshandlingar från 43 totalentreprenader upphandlade mellan 2005 och 2017 och jämfört dem med varandra och med normal utförandeentreprenad.

Resultatet visar att:
  • Garantitiden skiljer mellan entreprenadformerna utförandeentreprenad och totalentreprenad där 5 år regelmässigt gäller för utförandeentreprenader. Den avgjort vanligaste kontraktlängden för totalentreprenader är 10 år.
  • Kraven vid slutbesiktning (trafiköppning) har kommit att alltmer likna varandra mellan entreprenadformerna då till exempel kravnivån för spårdjup närmast undantagslöst är 3 mm och tillåtna andelar överskridande värden alltmer försvunnit från totalentreprenaderna och, kanske viktigast, användandet av Trafikverkets regleringsdokument (Trv, 2014c) även i totalentreprenader.
  • Det finns en hygglig variation i kravställning mellan enskilda totalentreprenader. Trenden är att kravställningen för spårdjup skärpts något med tiden.
  • Dimensionering i utförandeentreprenader utförs i dimensioneringsklass 2 vilken är noga specificerad i Trafikverksdokumentation. DK2- dimensionering är begränsad till standardmaterial och standardkonstruktioner. Totalentreprenader dimensioneras i DK3 där andra metoder (än DK2) är tillåtna. Kraven på och begränsningarna av DK3- dimensionering är vaga och ger utrymme för entreprenörer att själva metod, material och konstruktion

När det gäller vägytans jämnhet vid trafiköppning är:
  • I genomsnitt är jämnheten oförändrad under perioden för undersökningen 2007–2017 i hela datamängden är utförandeentreprenader marginellt jämnare än totalentreprenader
  • I jämförelse på entreprenadbasis visar ingen skillnad mellan entreprenadformer varken för medelvärden eller inomgruppsvarianser
  • I mätningar för enskilda vägar visar att det är möjligt att bygga mycket jämna vägar närmast utan kravöverträdelser.
I tillägg till detta har riskbedömningsmodeller för de vanligaste jämnhetsmåtten bestämts.

Enligt Trafikverket ska väg- och beläggningsentreprenader i hög grad upphandlas på totalentreprenad istället för traditionell utförandeentreprenad. Den här undersökningen analyserar skillnader mellan entreprenadformerna när det gäller kontrakt och tekniskt utfall vid trafiköppning.

Analysen fokuserar huvudsakligen på följande aspekter: kontraktstidens längd, tekniska krav, konsekvenser vid fel och eventuella indexregleringar.

Kontakt