Projekt 12873 Avslutat Uppstart av HCA - HållbarhetsCertifiering av Anläggningsprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet "Uppstart av HCA" är en fortsättning av utvecklingsprojektet SBUF 12698 "Hållbar utveckling i anläggningsbranschen". Resultatet av det projektet var en rekommendation från projektgruppen att en arbetsgrupp bestående av representanter från branschen bildas och att arbetsgruppens uppdrag bör vara att arbeta för en ökad hållbarhet i den svenska anläggningsbranschen samt främja hållbarhetsklassning av anläggningsprojekt.
Avsikten med projektet Uppstart av HCA var att förverkliga detta branschsamarbete inom ramen för en befintlig organisation, Sweden Green Building Council (SGBC).

Utifrån intervjuer i det föregående projektet framgick att branschen anser att SGBC är den organisation som är bäst lämpad att förvalta HCA eftersom det är en neutral, icke vinstdrivande organisation som har lång erfarenhet av motsvarande arbete för byggnader och stadsdelar.

Projektet Uppstart av HCA syftade till att i projektform, lägga grunden till:
- En plattform för erfarenhetsutbyte av hållbart anläggande och hållbarhetscertifiering
- Främjande av hållbarhetscertifiering av svenska anläggningsprojekt
- En organisationsform för HCA som möjliggör och uppmuntrar till delaktighet och långsiktighet

Projektet syftade även till att skapa en svensk CEEQUAL-manual, det vill säga att ta fram en svensk översättning av CEEQUALs manual för internationella projekt. Detta som en del av syftet ”främjande av hållbarhetscertifiering av svenska anläggningsprojekt”.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Uppstart av HCA", Sofie Absér, Stefan Uppenberg och Rebecca Johansson, samtliga WSP (96 sidor med bilagor)

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt