Projekt 13051 Avslutat Utveckling av HCA - Utökad branschdelaktighet och geografisk spridning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Utökad branschdelaktighet, geografisk spridning och internationellt erfarenhetsutbyte.

Ett av projektets mål var att ta fram ett utbildningsmaterial kring hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt och att tillgängliggöra materialet via ett antal utbildningstillfällen runt om i Sverige.
Under 2015 har Hållbar infrastruktur genomfört fyra seminarium på orterna: Sundsvall, Göteborg, Karlstad och Malmö. Vid tillfällena har beställare, konsulter, entreprenörer och materialleverantörer deltagit. En stor del av seminariet har varit att få till en dialog mellan de medverkande genom att inkludera diskussionsfrågor i agendan för dagen. Diskussioner kring certifieringssystem resulterade i att system är bra för att ringa in vad hållbarhetsbegreppet omfattar och att det ger en plattform för att lyfta innovationer och alternativa lösningar. Branschen efterfrågar dock exempel och mallar på hur man kan kravställa certifieringssystem i upphandling.

Det andra målet för projektet var att göra en internationell utblick med syftet att utbyta erfarenheter med en internationell organisation som har liknande verksamhet som Hållbar infrastruktur men som kommit längre i sin utveckling, för att kunna forma och stärka Hållbar infrastrukturs verksamhet på ett så bra sätt som möjligt.
Erfarenhetsutbytet med den australiensiska organisationen Infrastructure Sustainability Council of Australia (ISCA) har givit Hållbar infrastruktur inspel i hur en medlemsbaserad organisation kan arbeta med hållbarhet inom infrastruktursektorn men framförallt har kontakter etablerats mellan projekt som arbetar med hållbarhet.

Nästa steg för Hållbar infrastruktur är det SBUF-finansierade utvecklingsprojektet Hållbara anläggningsprojekt från start till mål – Krav och uppföljning som matchar (SBUF ID 13205). Projektet möter väl de önskemål som fångats upp under 2016 då projektet syftar till att få till en mer aktiv hållbarhetsstyrning i anläggningsprojekt från offentliga beställare genom fler och relevanta hållbarhetskrav i upphandlingar, samt uppföljning av dessa på ett sätt som matchar de verktyg som branschen börjat använda ( CEEQUAL, EPD, Klimatkalkyl med mera).

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Hållbar infrastruktur - Kunskap och dialog", Sofie Absér och Rebecca Johansson, bägge WSP (21 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt