Projekt 12698 Avslutat Hållbar utveckling i anläggningsbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets syfte är att lägga grunden för ett branschsamarbete kring hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt samt ge ökad kunskap om hållbarhetscertifieringssystemet CEEQUAL.
För att identifiera tänkbara certifieringssystem som kan användas inom anläggningsprojekt har en omvärldsanalys genomförts. Utifrån resultat från omvärldsanalysen har fyra alternativ för hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt identifierats:
(1) CEEQUAL International fortsätter att användas på samma sätt som i dagsläget.
(2) Ett nytt svenskt system skapas, det vill säga utveckling av ett unikt svenskt system.
(3) Ett CEEQUAL-SE skapas, det vill säga anpassa CEEQUAL International till svenska förhållanden och skapa en specifik svenskanpassad manual.
(4) Ett alternativt certifieringssystem anpassas– det vill säga anpassning av något av de system som identifierats i omvärldsanalysen.

Projektgruppen rekommenderar att en arbetsgrupp bestående av representanter fån branschen bildas. Arbetsgruppen föreslås ha namnet HCA - som en förkortning av HållbarhetsCertifiering av Anläggningsprojekt.

CEEQUAL International är det system som används i Sverige idag för infrastruktur och anläggningsprojekt. CEEQUAL International är fullt utvecklat, kan direkt appliceras på svenska projekt och har ett brett användningsområde. Med denna bakgrund anser projektgruppen att det certifieringssystem HCA bör fokusera på i dagsläget är CEEQUAL International, men i framtiden bör även andra på marknaden existerande system bli aktuella att på liknande sätt utredas för möjlig användning i Sverige.

Av de förslag som framkom vid intervjustudien anser projektgruppen att Sweden Green Building Council är den organisation som bäst lever upp till branschens förväntningar och önskemål avseende hantering av hållbarhetscertifiering och föreslås därför vara den organisation som administrerar HCA.

Generellt sett så arbetar svenska anläggningsprojekt med många av frågorna i CEEQUAL, dock så erhålls inte poäng på de frågorna som explicit frågar efter att man gjort mer än lagkrav. CEEQUAL kan även ses som ett verktyg för ökad hållbarhet i hela kedjan, då systemet involverar alla delarna i ett projekt, från planering till drift och underhåll, i bedömningen. Det är dock viktigt att samtliga aktörer är engagerade i att driva hållbarhetsarbetet i projektet för att planera och genomföra projektet enligt principerna för hållbar utveckling och CEEQUAL.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Hållbar utveckling i anläggningsbranschen, del 1 Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt (38 sidor med bilagor) och del 2 Förstudie av CEEQUAL International och CEEQUAL Term Contracts" (27 sidor), Stefan Uppenberg, WSP.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt