Projekt 13847 Avslutat Utveckling och implementering av reologisk provning av bitumen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Resultat baserade på RR-testdata visar att om man ignorerar extremvärdena på grund av användningen av olämplig plåtgeometri eller det lilla antalet involverade laboratorier förbättras noggrannhetsområdet för fasvinkeln till en repeterbarhetsgräns på r = 1-2° och reproducerbarhetsgränsen på cirka R= 3-6° för testad bitumen.

Emedan för G* förbättras variationskoefficienten under repeterbarhet till ett intervall på 2-8 %, och variationskoefficienten under reproducerbarhet varierar mellan 7 och 18 %. Inget av de studerade bitumenen påverkades signifikant av väntetider längre än 72 timmar. Dessutom hittades inga signifikanta variationer mellan de mest använda utrustningsmärkena och provtillverkningsprocedurer. Med resultat som vanligtvis faller mellan de övre och nedre rapporterade värdena, verkar 15 minuter vara en lämplig jämviktsvaraktighet. Enligt korrelationstestet baserat på RR-data uppvisade
temperaturen vid montering av bitumen och provproduktionstemperaturen en signifikant koppling i fler testkombinationer än i andra provberedningsfaser.

Slutligen, i den andra delen av studien, visade undersökningen av effekten av dessa faktorer tillsammans med trimning på resultat en signifikant skillnad i trimmade och icke trimmade prover när PP08 appliceras. Monterings- och ugnsvärmetemperaturerna får varierande grad av betydelse beroende på material och testade temperaturer.

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt