Projekt 14239 Pågående Utveckling och implementering av reologisk provning av bitumen (Del 2)

Projekttid

Sammanfattning

Denna ansökan avser fortsatt finansiering av industridoktorandstudier från licentiat till doktorexamen och är en fortsättning på det SBUF-finansierade projektet 13847. Studien har som målsättning att utvärdera hur reologisk testning på bitumen kan utföras för att karakterisera materialegenskaper. Om man redan i ett tidigt skede i labet kan förutsäga ett materials lämplighet möjliggörs en bättre design av asfaltbeläggning, vilket medför bättre hållbarhet hos asfalt. Reologiska mätningar kan t.ex. ge information om hur ett vägmaterial kommer svara mot t.ex. laster, vilket är mycket användbart då tyngre fordon kommer trafikera våra vägar i framtid. Vidare kan klimatförändringar medföra en högre dygnsmedeltemperatur vilket ger ytterligare påfrestningar på materialen i våra vägkroppar. Nya bindemedel kan inte utvärderas på ett rättvisande sätt med traditionella, empiriska metoder då dessa inte tar hänsyn till de kravställningar nya material löser. Det behövs även en gemensam syn på testmetoder och ett enhetligt arbetssätt inom industrin. Doktorandprojektet har som målsättning att utvärdera eventuella brister vid provpreparering och testning samt att utvärdera hur DSR-tekniken bäst kan tillämpas för att testa bindemedelsegenskaper. Projektet har som mål att underlätta för industrin att använda bättre och mer exakt teknik i enlighet med SBUF:s inriktning.

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt