Projekt 12415 Avslutat Återuppvärmning av asfaltmassa på lab

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Behovet av att tillverka representativa asfaltkroppar på labb för funktionella tester väntas öka. I takt med att oförstörande provningsmetoder tas fram som kontrollerar utförandet av asfaltbeläggningen kan borrningen minska i omfattning. Detta möjliggör att den tillverkade asfaltmassan kan kontrolleras med avseende på viktiga funktionella egenskaper såsom vattenkänslighet, wheeltrack, prall med mera.

Återuppvärmning av asfaltmassa är en vanlig process vid arbete på laboratorium. Arbetsmetoderna som kräver denna uppvärmning är bland annat neddelning av asfaltmassa för sammansättningskontroll men framförallt för tillverkning av provkroppar som sedermera skall testas med olika funktionella mätmetoder.

Vid uppvärmningen av prover exponeras asfaltmassan för syre vilket förändrar bindemedelsegenskaperna. Under sådana förhållanden hårdnar bitumen och massan ändrar sina egenskaper. Syftet med detta projekt var att finna ut vilken uppvärmningsmetod och tillvägagångssätt på laboratoriet som åldrar bindemedlet så lite som möjligt. En förhårdning av bindemedlet på 1-2°C på prover uttagna från asfaltverket är rimliga nivåer med tanke på den oxidation som ändå sker vid transport och utläggning av asfaltmassan.

Idag är varmluftsugn den vanligaste metoden för återuppvärmning av asfaltmassa och i denna undersökning har denna metod visat sig fungera tillräckligt bra om förutsättningar finns med små prover (15 kg:s kartonger). Det är framförallt tiden i ugnen som har betydelse för åldringen av asfaltmassan. Två andra uppvärmningsmetodiker har undersökts denna studie, mikrovågsuppvärmning och infraröduppvärmning. Båda metoderna åldrar bindemedlet mycket lite men temperaturskillnaderna i asfaltmassan medförde att det behövdes en homogenisering av temperaturen med hjälp av varmluftsugn. Detta förfarande fungerade också men det blir klart mycket omständligare än uppvärmning i varmluftsugn. För att likrikta uppvärmningsförfärandet på laboratorierna bör en metodhandledning tas fram.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Återuppvärmning av asfaltmassa på lab", Patryk Witkiewicz, SKanska (54 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt