Projekt 12604 Avslutat Detaljeringsnivå i BIM

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Utvecklingen mot ökande 3D-modellering har visat på ett behov av att bättre specificera utvecklingen av detaljeringsnivå under ett projektförlopp. Med BIM (ByggnadsInformationsModell) finns ett än större behov av att förbättra kommunikationen mellan de olika aktörerna. I praktiken innebär det att i högre grad definiera nödvändig detaljeringsgrad i olika skeden såväl som informationsmängden i modellerna, det vill säga vilken information på objekten ska finnas i de olika detaljeringsgraderna.

Ett stort antal referenser har inhämtats och värderats i syfte att undvika att "uppfinna hjulet igen". Med detta som bakgrund har ett ramverk för hur detaljeringsnivån ska sättas in i ett sammanhang föreslagits. En nyttobeskrivning för det föreslagna tillvägagångssättet har nedtecknats.

För att illustrera uppnådda resultat har ett antal exempel tagits fram för leveransspecifikationer för olika BIM-mål. Dessa specificerar hur BIM-modellerna i fiktiva projekt ska vara beskaffade för att uppfylla en beställares krav.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Detaljeringsnivåer i BIM", Henrik Gustavsson, Skanska, et al. (42 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt