Projekt 13321 Avslutat Förstudie – Detaljeringsnivå för informationsleveranser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Förstudien belyser aktuella frågor kring informationsleveranser, detaljering av geometri och egenskapsuppsättningar med hänsyn till införande av objektmodeller och utvecklingsarbete med bland annat CoClass och Nationella Riktlinjer för BIM och geodata.

Sammanställningen av genomfört och pågående arbete visar på ett stort antal olika benämningar, såsom Level of Detail (LOD), Level of Development (LOD), Degree of Description, med mera. I Sverige har frågan också uppmärksammats i bland annat en förstudie från 2012 (SBUF-projekt 12604).

Denna förstudie syftade till att komplettera förstudien från 2012 med resultat från bland annat CoClass-utvecklingen. Den syftade även till att skapa gemensamma förutsättningar för ett antal identifierade så kallade standardiseringsprojekt för BIM i Sverige.

Analyser av genomfört arbete visar att många specifikationer inte är anpassade för livscykelhantering av information och avser främst projekteringsskedet av husbyggnation. Många specifikationer blandar även ihop begrepp, såsom gransknings- och godkännandestatus med detaljering av geometri och/eller andra egenskaper.

Det rekommenderas att begreppet bestämningsgrad används för att definiera informationsmängder i informationsleveranser i livscykeln av den byggda miljön. Bestämningsgraden beskriver för en viss informationsmängd var den befinner sig i livscykeln, hur detaljerad den är med hänsyn till den fysiska konkretiseringen och ur vilken aspekt den är beskriven. Bestämningsgraden sker genom märkning av en informationsmängd och utgörs av kombinationen av livscykelsteg, informationsnivå och en eller flera aspekt(er).

Metodiken som föreslås i förstudien kan tillämpas redan idag. Den fungerar för hela eller delar av objektmodeller ner till enskilda objekt. För en mer avancerad tillämpning, där information specificeras per objekt, rekommenderas att samma principer används, men att systemstöd utvecklas i form av databasverktyg.
Metodiken är oberoende av typ av byggnadsverk, funktionella eller tekniska system och lämpar sig för anläggningar, installationer, hus, med mera.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt