Projekt 14027 Avslutat Produktiv kantskärning vid drift och underhåll av vägar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet syftar till att testa, utnyttja och integrera befintlig teknik för att skapa nya tekniska
lösningar som leder till minskad miljöpåverkan, bättre framkomlighet och trafiksäkerhet samt en lägre totalkostnad vid kantskärning.

Effektivisering av utförandet förväntas på områdena.
 Ekonomi – Färre maskintimmar, mindre transporter och tippavgifter
 Miljö – Mindre utsläpp och minskade deponier.
 Framkomlighet – Kortare tid på väg och inga fordonståg att passera
 Trafiksäkerhet – Kortare avstängningstid och -längd

Baserat på resultatet kan följande slutsatser dras:
Betydande besparingar för totalkostnad, positiva effekter för miljö och trafiksäkerhet.
Metoden bedöms lämplig på i huvudsak alla vägar förutom några få procent högtrafikerade
europavägar runt våra storstäder med förorenade massor och hög andel vägräcken.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt