Projekt 13026 Avslutat Produktiv kantskärning vid DoU av vägar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Dikningsåtgärder syftar till att ta bort tillfört material på vägkant och i dike, och uppbringar årligen kostnader på drygt 1 miljard på det svenska vägnätet.

Dikningsåtgärder utförs för att avvattna vägens överbyggnad för att undvika vattenrelaterade rörelser i vägkroppen som förorsakar beläggningssprickor och för att effektivt avleda ytvatten från vägbeläggning för att förhindra urtvättning av bindemedel, vattenplaning och nedskvättning. Urtvättningseffekter sker vid fordonsöverfarter på våta vägbanor där hjulen ”högtryckstvättar” beläggning och tvättar bort bitumen (bindemedlet i vägbeläggningen) och orsakar stensläpp.

Kantskärning kan utföras som en del i dikesrensning eller som en separat åtgärd och uppskattas till att beroende av dikningsupplägget utgöra 30-50% av totalkostnaden för dikningsåtgärder. Detta går att styra och beroende på vägutformning kan man avgöra vad som är mest optimal fördelning mellan kantskärning och dikesrensning.

Projektet syftade till att testa, utnyttja och integrera befintlig teknik för att skapa ny teknisk lösning för maskinutrustning som används vid kantskärning. Huvudmålet var att effektivisera i första hand den omfattande driftverksamheten genom användning av produktivare metoder för drift- och underhållsåtgärder. Tanken var att specialanpassa skopa för att kunna kantskära och lämna materialet i vägslänt. På så sätt så minimerar man primärt utförandetid då inga stopp för tömning av skopa eller masstransporter av jordmassor erfordras.

Projektet har lett till slutsatsen att betydande besparingar kan göras genom:
- Ekonomi: Färre maskintimmar, mindre transporter och tippavgifter
- Miljö: Mindre avgasutsläpp och tippning
- Framkomlighet: Kortare tid på väg och inga fordonståg att passera
- Trafiksäkerhet: Kortare avstängningstid och -längd

Metoden bedöms lämplig i huvudsak alla vägar förutom några få procent högtrafikerade europavägar runt våra storstäder med förorenade massor och hög andel vägräcken. Användning av den nya tekniken rekommenderas och kommer att bidra till en ökad effektivitet och produktivitet inom drift- och underhållsverksamheten.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Produktiv kantskärning", Andreas Bäckström, Svevia (elva sidor och två bilagor).

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt